རང་འགུལ་གྱི་URL ཤན་འབྱེད་ཁ་རྒྱབ་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡི་གེ་འཇུག་སྐབས་ LibreOffice ཡིས་ཡི་གེ་དེ་ཡིན་མིང་རང་འགུལ་ཤན་འབྱེད་བྱེད་URL གལ་ཏེ་ཡིན་ན་ ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་གཅིག་གི་ཡི་གེ་དེ་ཚབ་བརྗེ་བྱེད། LibreOffice ཡིས་ཐད་ཀར་རྣམ་གཞག་ཡིག་གཟུགས་གཏོགས་གཤིས་སྤྱད་ནས་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་རྣམ་གཞག་ཅན་བྱེད་(ཚོད་གཞི་གཤམ་ཐིག་), དེའི་ཚོའི་གཏིགས་གཤིས་ནི་སྒྲིག་ཟིན་པའི་ཡིག་རྟགས་བཟོ་ལྟ་ནང་ནས་ཐོབ།

The following texts are changed to hyperlinks:

Text

Autocorrected hyperlink

Email addresses

x@x, mailto:x

Web addresses

http://x, https://x, www.x.x

File addresses

file://x, ftp://x, smb://x


where x is one or more characters.

གལ་ཏེ་ནང་འཇུག་སྐབས་རང་འགུལ་ཤན་འབྱེད་ URL མི་འདོད་ན་ མཚོན་རྟགས་འདི་རྩིས་མེད་བྱེད་པའི་ཐབས་མང་པོ་ཡོད།

URL ཤན་འབྱེད་རྩིས་མེད།

  1. ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་སྐབས་ཡིག་དེབ་ད་ལྟ་རང་འགུག་གྱི་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་དུའགྱུར་ན་+Z གནོན་ནས་རྣམ་གཞག་ཅན་རྩིས་མེད་གཏོང་།

  2. གལ་ཏེ་མཇུག་ཏུ་བརྗེ་འགྱུར་དེ་ཤེས་ན་ ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་འདེམས་ཞིག་མ་ཟད་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[རྩོམ་སྒྲིག་] - [རྣམ་གཞག་གཙང་སེལ་]འདེམས་རོགས།

URL ཤན་འབྱེད་ཁ་བརྒྱབ།

  1. URL ཤན་འབྱེད་བཟོ་བཅོས་དགོས་པའི་ཡིག་ཚགས་གཅིག་བླགས་འཇུག་དགོས།

    གལ་ཏེ་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ URL ཤན་འབྱེད་བཟོ་བཅོས་དགོས་ན་ ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་གཅིག་ཁ་ཕྱེ་རོགས།

  2. ཡོ་བྱད་ - རང་བཞིན་བཟོ་བཅོས་འདེམས་པ།

  3. གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་བཟོ་བཅོས་ནང་འདེམས་གཞི་ཁཱ་འདེམས་པ་

  4. URL ཤན་འབྱེད་བྲིས་རྟགས་རྩིས་མེད་ ཡིག་ཚིག་དེ་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ཚབ་བརྗེ་མི་བྱེད།

    LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ནང་URL ཤན་འབྱེད་སྔོན་ལ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གཉིས་ཡོད་:སྟར་དང་པོའི་སྒྲོམ་ནི་རྗེས་མའི་བཟོ་བཅོས་ལ་སྤྱོད་ སྟར་གཉིས་པའི་སྒྲོམ་ནི་ཡིག་དེབ་འཇུག་སྐབས་རང་བཞིན་བཟོ་བཅོས་ལ་སྤྱོད།

Please support us!