སྒུལ་སློང་དང་མཐོ་རིམ་དྲན་བརྡའི་ཁ་རྒྱབ་

འོད་རྟགས་དེ་དམིགས་བཙུགས་ཀྱི་རིས་རྟགས་དང་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ཡང་ན་、ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་སྟེང་གནས་སྐབས་ མཐོ་རིམ་དྲན་བརྡ་ཡིས་འབྲེལ་ཡོད་བྱེད་ནུས་ཀྱི་སྟབས་བདེའི་གསལ་བཤད་མངོན་པ།

མཐོ་རིམ་དྲན་བརྡའི་སྒུལ་སློང་དང་ཁ་བརྒྱབ།

གནས་སྐས་མཐོ་རིམ་དྲན་བརྡའི་སྒུལ་སློང་དགོས།

Please support us!