གོམ་རིམ་དང་པོ་

འདི་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོའི་དཔེ་གཞི་དེ་ཡིག་ཙགཙག་དང་མ་པང་བརྒྱུད་ནས་ལས་ཀ་སྟབས་བསྡུས་ཐུབ།

LibreOffice includes many sample documents and ready-to-use templates. You can access these by choosing File - New - Templates, or press Shift++N.

མ་པང་ཞིག་སྤྱོད་སྐས་ མ་པང་འདིའི་རྨང་གཞིའི་འོག་ཡིག་ཚགས་གསར་པ་བཟོ་བ། ཡང་"སྣེ་སྟོན་"(ཡིག་ཆ་ཚལ་ཐོའི་ནང་ལ་གནས་)སྣ་ཚོགས་སྤྱད་ནས་སྤྱོད་པོས་མཚན་འཇོག་མ་པར་གསར་འཛུགས་ཆོག་(དཔེར་ན་བཪྙན་སྐྱེལ་དང་ཡིག་འཕྲིན་སོགས་)མ་ཟད་དེ་ཡིག་ཚགས་གཞན་བཟོ་བའི་རྨང་གཞི་བྱས་ཆོག

Click the Browse online templates button in the dialog to select and download more templates.

You can also use the various wizards (under the File - Wizards menu) to create your own templates, which you can use as a basis for further documents.

Please support us!