རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་

"རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་"འདིས་ཁྱེད་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད།

རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - རེའུ་མིག་འཆར་འགོད་འདེམས་པ་

མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་དཔེ་གཞིས་རེའུ་མིག་ནང་ཡིག་དུམ་འདེམས་ དེ་རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ཚུགས་ལ་བརྩི་བ།

རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - བཀོད་སྒྲིག་རིགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག།

འདེམས་ངེས་ཡིག་དུམ་གྱི་ཡིག་དུམ་ལ་འཕྲིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - བཀོད་སྒྲིག་འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ།

ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱ་ འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོར་སྤྱོད།

རེའུ་མིག་སྣེ་སྟོན་ - རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་

རེའུ་མིག་གི་མིང་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་ སྣེ་སྟོན་མཇུག་སྒྲིལ་རྗེས་རེའུ་མིག་བཟོ་བཅོས་བྱེད་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གོམ་སྟབས་སྔོན་མ།

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

གོམ་སྟབས་རྗེས་མ།

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

ལེགས་གྲུབ།

Applies all changes and closes the wizard.

རྩིས་མེད།

"རྩིས་མེད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཅི་ཡང་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པ་

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་

Please support us!