བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - རགས་བཤད།

བཙལ་འདྲིའི་མིང་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་ "སྣེ་སྟོན་"མཇུག་པའི་རྗེས་སུ་བཙལ་འདྲི་མངོན་མིན་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱ།

བཙལ་འདྲིའི་མིང་།

བཙལ་འདྲིའི་མིང་ནང་འཇུག

བཙལ་འདྲི་མངོན་པ།

བཙལ་འདྲི་ཉརཉརཚགས་དང་མངོན་པར་འདེམས།

བཙལ་འདྲི་བཟོ་བཅོས།

བཙལ་འདྲི་ཉར་ཚགས་འདེམས་པ་མ་ཟད་བཙལ་འདྲི་ཁ་ཕྱེ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

རགས་བཤད།

བཙལ་འདྲིའི་གནད་བསྡུས་མངོན་པ།

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་

Please support us!