བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་

བཙལ་འདྲིའི་རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་མ་ཟད་བཅལ་དྲིའི་ནང་ཚུད་པའི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རེའུ་མིག

བཙལ་འདྲི་བྱ་རྒྱུའི་རེའུ་མིག་གཏན་འཁེལ།

ཡིག་དུམ་སྤྱོད་རུང།

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

=>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་བདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་ནང་བཤར་བྱང་གཅིག་གོང་དུ་སྤོ་ཐུབ།

v

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་བདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་ནང་བཤར་བྱང་གཅིག་འོག་དུ་སྤོ་ཐུབ།

ངའི་བཙལ་འདྲིའི་ནང་གི་ཡིག་དུམ།

བཙལ་འདྲི་གསར་པའི་ནང་གི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཚུད་པ་མངོན་པ།

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - རིམ་སྒྲིག་གོ་རིམ།

Please support us!