བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་

"བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་"གྱིས་ཁྱེད་ལ་གཞི་གྲངས་མཛོད་བཙལ་འདྲི་རོགས་རམ་བྱེད། རིས་དབྱིབས་སྤྱོད་པོའི་འཆར་ངོས་སྤྱོད་པའམ་རང་འགུལ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་ SQL སྐད་བརྡའི་བཀའ་ཚིག་བེད་སྤྱོད་ དེ་རྗེས་སྔར་བཞིན་ཉར་ཚགས་ཀྱི་བཙལ་འདྲི་ཁོལ་སྤྱོད་བྱེད།

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་

བཙལ་འདྲིའི་རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་མ་ཟད་བཅལ་དྲིའི་ནང་ཚུད་པའི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - རིམ་སྒྲིག་གོ་རིམ།

བཙལ་འདྲིའི་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་རིམ་སྒྲིག་གོ་རིམ།

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་

འཚག་འདེམས་བཙལ་འདྲིའི་བཤེར་འཚོལ་ཆ་རྐྱེན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - གསལ་ཞིབ་བམ་སྤྱི་འབོར།

བཙལ་འདྲིའི་ཟིན་ཐོ་ཡོད་ཚད་མངོན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ ད་དུང་འདུ་ཚོགས་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཁོ་ན་མངོན་པ།

འདུ་ཚོགས་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་བཙལ་འདྲི་ཁོ་ན་སྤྱད་ཆོག་པའི་ནང་གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་ཚུད་ཡོད་དུས་ཤོག་ངོས་འདི་མངོན།

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - ཚོ་སྒྲིག།

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - ཚོ་སྒྲིག་ཆ་རྐྱེན་

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - རགས་བཤད།

ཡིག་དུམ་མིང་ལ་མིང་གཞན་གཏན་འཁེལ་བྱ། མིང་གཞན་ནི་གང་རུང་འདེམས་པ་ མ་ཟད་སྤྱོད་པོར་མཛའ་གྲོགས་དེ་བས་ཆེ་ མིང་དེ་རྣམས་ཡིག་དུམ་མིང་གི་གནས་སར་མངོན། དཔེར་ན་ རེའུ་མིག་མི་འདྲ་བ་གནས་བྱུང་བའི་ཡིག་དུམ་ལ་མིང་མཚུངས་པ་ཡོད་དུས་མིང་གཞན་ལམ་སེང་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཆོག

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - རགས་བཤད།

བཙལ་འདྲིའི་མིང་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་ "སྣེ་སྟོན་"མཇུག་པའི་རྗེས་སུ་བཙལ་འདྲི་མངོན་མིན་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱ།

གོམ་སྟབས་སྔོན་མ།

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

གོམ་སྟབས་རྗེས་མ།

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

ལེགས་གྲུབ།

Applies all changes and closes the wizard.

རྩིས་མེད།

"རྩིས་མེད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཅི་ཡང་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པ་

བཙལ་འདྲི་སྣེ་སྟོན་ - ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་

Please support us!