ཉར་ཚགས།

In this dialog, you can specify the position and name of a form that you save within a database file. The dialog opens automatically when you save a form the first time.

དཀར་ཆག་གསར་པ་གསར་འཛུགས།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་ནང་ཡིག་ཁུག་གསར་པ་གསར་འཛུགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

གོང་གི་རིམ་པ་ཞིག

ཡིག་ཁུག་རིམ་པའི་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་གི་རིམ་པ་གོང་མར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

ཡིག་ཆའི་མིང་།

ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་རེའུ་བྱང་ལ་ཡིག་ཆའི་མིང་ཉར་ཚགས་བྱ།

ཉར་ཚགས།

རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་པར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Please support us!