Set up a connection to text files

ཡིག་དེབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གི་འདྲེན་འཇུག་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་འདྲེན་འཇུག་བྱ།

ཡིག་དེབ་རྣམ་གཞག་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གཞི་གྲངས་ནི་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་མ་འགྱུར་བའི་ ASCII ཡིག་ཆའི་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ དེའི་ནང་ཟིན་བྲིས་ཤིག་གིས་ཕྲེང་གཅིག་གྲུབ། གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནི་བར་ཆོད་རྟགས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་དབྱེ་བར་བྱེད། གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གི་ཡིག་དེབ་ཀྱི་འདྲེན་རྟགས་ཀྱིས་ཁག་དབྱེ་བྱེད།

ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་བརྒྱུད་ལམ།

Enter the path to the text file or files. If you just want one text file, you can use any extension of the file name. If you enter a folder name, the text files in that folder must have the extension *.csv to be recognized as files of the text database.

མིག་བཤར།

རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་དང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ།

ཡིག་དེབ་རྐྱང་པའི་ཡིག་ཆ་ (*.txt)

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ txt ཡིག་ཆར་འཚམས་འདྲི་བྱ།

"མཚམས་རྟགས་བར་གཅོད་ཐང་"ཡིག་ཆ་ (*.csv)

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ csv ཡིག་ཆར་འཚམས་འདྲི་བྱ།

རང་མཚན་འཇོག

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་རང་མཚན་འཇོག་ཡིག་ཆར་འཚམས་འདྲི་བྱེད། ཡིག་སྒྲོམ་ནང་རྒྱ་སྐྱེད་མིང་ནང་འཇུག་བྱ།

ཡིག་དུམ་བར་ཆོད་རྟགས།

Enter or select the character that separates data fields in the text file.

ཡིག་དེབ་བར་ཆོད་རྟགས།

Enter or select the character that identifies a text field in the text file. You cannot use the same character as the field separator.

སིལ་གྲངས་བར་ཆོད་རྟགས།

Enter or select the character that is used as a decimal separator in the text file, for example, a period (0.5) or a comma (0,5).

སྟོང་གནས་བར་ཆོད་རྟགས།

Enter or select the character that is used as a thousands separator in the text file, for example a comma (1,000), or a period (1.000).

གཞི་གྲངས་མཛོད་སྣེ་སྟོན་

Please support us!