རྒྱུན་གཏན་

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

In a database window, choose Edit - Database - Properties, click Advanced Properties tab


གཤམ་གྱི་ཚོད་ཆས་སྤྱོད་རུང་ཡིན་མིན་ནི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་རྣམ་གཞག་ལ་རག་ལུས་ཡོད།

dBASE ཡིག་ཆའི་བརྒྱུད་ལམ།

dBASE ཡིག་ཆའི་དཀར་ཆག་གི་བརྒྱུད་ལམ་ལྡན་པ་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

dBase ཡིག་ཆའི་ *.dbf ཡིག་ཆའི་རྒྱ་སྐྱེད་མིང་ནི་ཡིག་ཆུང་ཡིན་པ་འགན་སྲུང་བྱེད།


མིག་བཤར།

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ ཁྱེད་ཀྱིས་དེའི་ནང་ནས་ཡིག་ཆའམ་དཀར་ཆག་འདེམས་ཆོག་

ཚོད་བགམ་སྦྲེལ་བ།

མིག་སྔའི་བཀོད་སྒྲིག་སྤྱད་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་སྦྲེལ་བར་ཚོད་བགམ་བྱ།

ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་བརྒྱུད་ལམ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་སྤྱད་པའི་ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་འཇུག་བྱ།

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་སྤྱོད་པའི་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ ODBC མ་ལག་སྟེང་གི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་།

ODBC གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་

སྤྱོད་པོའི་མིང་།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱེད་པར་མཁོ་བའི་སྤྱོད་པའི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད།

གསང་ཨང་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་འཚམས་འདྲིར་དགོས་ངེས་ཀྱི་གསང་ཨང་ནང་འཇུག

ODBC གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་མིང།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད།

MySQL གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་མིང་།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་སྤྱོད་པའི་ Oracle གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱ།

Oracle གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་མིང།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་སྤྱོད་པའི་ Oracle གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱ།

Microsoft Access གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆ།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་སྤྱོད་པའི་ Microsoft Access གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་ཆའི་མིང་ནང་འཇུག་བྱ།

གཙོ་འཁོར་མིང་།

LDAP གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་གཙོ་འཁོར་མིང་ནང་འཇུག་བྱ།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ URL

URL བཟོ་ལྟ་ JDBC གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་ས་ནང་འཇུག་བྱེད།

JDBC སྒུལ་འདེད་བྱ་རིམ་རིགས།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་སྦྲེལ་བའི་ JDBC སྒུལ་འདེད་བྱ་རིམ་རིགས་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱ།

ཚོད་ལྟའི་རིགས།

JDBC སྒུལ་འདེད་བྱ་རིམ་རིགས་བརྒྱུད་གཞི་གྲངས་ཀྱི་ལྟ་ཚོད་སྦྲེལ་བར་བྱེད།

གཞི་གྲངས་མཛོད་འདེམས་པ།

རེའུ་འགོད་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་འདེམས་པའམ།གསར་འཛུགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་གཞི་གྲངས་མཛོད་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད།

Please support us!