བརྗོད་པ་ SQL ལག་བསྟར།

Opens a dialog where you can enter an SQL command for administering a database.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

In a database file window, choose Tools - SQL.


SQL; བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་བྱེད་

གླེང་སྒྲོམ་འདིའི་ནང་དོ་དམ་བཀའ་ཚིག་ནང་འཇུག་ཁོ་ན་བྱེད་ དཔེར་ན་ Grant Create Table ཡང་ན་ Drop Tableའཚག་འདེམས་བཀའ་ཚིག་ནང་འཇུག་མི་བྱེད། བཀའ་ཚིག་གང་དག་ནང་འཇུག་བྱེད་པ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་རག་ལས། དཔེར་ན་ dBase གནས་འདིར་སྒྲིག་པའི་ཆ་ཤས་འདིའི་SQLབཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་ཁོ་ན་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་འཚག་འདེམས་གཞི་གྲངས་ཀྱི་ SQL བཙལ་འདྲི་བྱེད་ བཙལ་འདྲིའི་ཇུས་འགོད་ རྐྱང་རྡེབ་བྱ།


ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ཚིག

ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ SQL བཀའ་ཚིག་དོ་དམ་ནང་འཇུག་བྱ།

དཔེར་ན་ "Bibliography"གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་མཚོན་ན་ བཀའ་ཚིག་ SQL ནང་འཇུག་བྱེད་ཆོག

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་ཚིག་ SQL ཡིས་ཆ་འཕྲིན་ཆེས་མང་པོ་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཟུར་ལྡན་གསལ་བཤད་ཡིག་ཚགས་ལ་དཔྱད་གཟིགས་མཛོད།

གོང་གི་བཀའ་ཚིག་གཅིག

དེ་སྔོན་ལག་བསྟར་བྱ་རུང་བའི་ SQL བཀའ་ཚིག་སྒྲིག་པ། བསྐྱར་དུ་བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་བྱེད་ན་ བཀའ་ཚིག་འདི་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ལག་བསྟར།ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

གནས་སྟངས་

བཀའ་ཚིག་ SQL ཡིས་ལག་བསྟར་འབྲས་བུ་མངོན་པ་ ནོར་བའི་ཡང་ཚུད།

འཁོར་རྒྱུགས།

ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ཚིག་སྒྲོམ་ནང་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་བྱ།

ཁ་བརྒྱབ།

གླེང་སྒྲོམ་དེ་ཁ་བརྒྱབ།

Please support us!