བརྗོད་པ་ SQL ལག་བསྟར།

Opens a dialog where you can enter an SQL command for administering a database.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

In a database file window, choose Tools - SQL.


SQL; བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་བྱེད་

གླེང་སྒྲོམ་འདིའི་ནང་དོ་དམ་བཀའ་ཚིག་ནང་འཇུག་ཁོ་ན་བྱེད་ དཔེར་ན་ Grant Create Table ཡང་ན་ Drop Tableའཚག་འདེམས་བཀའ་ཚིག་ནང་འཇུག་མི་བྱེད། བཀའ་ཚིག་གང་དག་ནང་འཇུག་བྱེད་པ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་རག་ལས། དཔེར་ན་ dBase གནས་འདིར་སྒྲིག་པའི་ཆ་ཤས་འདིའི་SQLབཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་ཁོ་ན་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

To run an SQL query for filtering data in the database, use the Query Design View.


ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ཚིག

ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ SQL བཀའ་ཚིག་དོ་དམ་ནང་འཇུག་བྱ།

དཔེར་ན་ "Bibliography"གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་མཚོན་ན་ བཀའ་ཚིག་ SQL ནང་འཇུག་བྱེད་ཆོག

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་ཚིག་ SQL ཡིས་ཆ་འཕྲིན་ཆེས་མང་པོ་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཟུར་ལྡན་གསལ་བཤད་ཡིག་ཚགས་ལ་དཔྱད་གཟིགས་མཛོད།

གོང་གི་བཀའ་ཚིག་གཅིག

དེ་སྔོན་ལག་བསྟར་བྱ་རུང་བའི་ SQL བཀའ་ཚིག་སྒྲིག་པ། བསྐྱར་དུ་བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་བྱེད་ན་ བཀའ་ཚིག་འདི་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ལག་བསྟར།ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

གནས་སྟངས་

བཀའ་ཚིག་ SQL ཡིས་ལག་བསྟར་འབྲས་བུ་མངོན་པ་ ནོར་བའི་ཡང་ཚུད།

འཁོར་རྒྱུགས།

ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ཚིག་སྒྲོམ་ནང་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་བྱ།

ཁ་བརྒྱབ།

གླེང་སྒྲོམ་དེ་ཁ་བརྒྱབ།

Please support us!