སྟར་གཏན་འཁེལ།

གཞི་གྲངས་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ཆས་ནང་ རེའུ་མིག་ནི་རེའུ་མིག་ཤོང་ཆས་སྟེང་འདྲུད་འཇོག་གི་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་བྱེད། གལ་ཏེ།རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་ཤོག་ལྷེ་དང་པོའི་སྟེང།ཟུར་སྣོན་གཞི་གྲངས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་ན་སྒེའུ་ཁུང་གཉིས་པ་ཁ་ཕྱེ་བ་སྟེ།སྟར་གཏན་འཁེལ།གླེང་སྒྲོམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གླེང་སྒྲོམ་འདི་བརྒྱུད་ཁུངས་རེའུ་མིག་ནང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་ནི་དམིགས་འཛུགས་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་མི་འདྲ་བའི་ཡིག་དུམ་རྟེན་འཕྲོ་བྱེད།

ཁུངས་རེའུ་མིག

ཁུངས་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་སྒྲིག་པ། དམིགས་འཛུགས་རེའུ་མིག་ནང་ཁུངས་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཚུད་ཡོད་ ཁྱེད་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་མིང་མདུན་གྱི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་དགོས། ཁུངས་རེའུ་མིག་ནང་གཞི་གྲངས་­—དུམ་བུའི་ནང་དོན་ནི་དམིགས་འཛུགས་རེའུ་མིག་ནང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་མི་འདྲ་བ་རྟེན་འཕྲོ་བྱེད་ན་ཁུངས་ཡིག་དུམ་སྟར་སྒྲིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་སྟེང་གཏད་མཐེབ་བམ་འོག་གཏད་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། དམིགས་འཛུགས་རེའུ་མིག་ནང་ཁུངས་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཚུད་ཡོད་ཡོངས་རྫོགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

དམིགས་འཛུགས་རེའུ་མིག

དམིགས་འཛུགས་རེའུ་མིག་ནང་སྲིད་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་སྒྲིག་དགོས། ཁུངས་རེའུ་མིག་རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་ངེས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཁོ་ན་དམིགས་འཛུགས་རེའུ་མིག་ནང་ཚུད།

སྟེང་ལ།

Moves the selected entry up one position in the list.

འོག་ལ།

Moves the selected entry down one position in the list.

ཡོངས་རྫོགས།

རེའུ་འགོད་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་འདེམས་དགོས།

མེད།

རེའུ་འགོད་འདིའི་ནང་གི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ཡོད་ཚད་གཙང་སུབ་བྱེད།

Please support us!