རྣམ་གཞག་ཅན་རིགས་

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ཆས་ནང་རེའུ་མིག་ཤོང་སྣོད་སྟེང་འདྲུད་འཇོག་གི་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ཆོགརིགས་རྣམ་གཞག་ཅན་གླེང་སྒྲོམ་ནི་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་སྒེའུ་ཁུང་ཨང་གསུམ་པ་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ།

འདྲ་ཕབ་བྱ་རྒྱུའི་རེའུ་མིག་ནང་ཚུད་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་སྒྲིག་པ་

སྟར་གྱི་ཆ་འཕྲིན།

ཡིག་དུམ་མིང་།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་མིང་མངོན། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ མིང་གསར་པ་ཞིག་ནང་འཇུག་གྱིས།

ཡིག་དུམ་རིགས།

ཡིག་དུམ་རིགས་འདེམས་དགོས།

རིང་ཚད།

གཞི་གྲངས་ཡིགདུམ་གྱི་ཡིག་རྟགས་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད།

སིལ་གྲངས་གནས་གྲངས།

གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་སིལ་གྲངས་གནས་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད། འདེམས་གཞི་འདི་གྲངས་ཀའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་མམ་སིལ་གྲངས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ལ་སྤྱོད་པ་འཚམས།

ཁས་ལེན་ཐང་།

ཁྱེད་ཀྱི་ཡིན་/མིན་ཡིག་དུམ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཁས་ལེན་ཐང་འདེམས་དགོས།

རང་འགུལ་ཤན་འབྱེད་རིགས།

འདྲུད་འཇོག་བྱས་པ་བརྒྱུད་གཞི་གྲངས་མཛོད་འདྲ་ཕབ་བྱེད་དུས་LibreOffice རང་འགུལ་ངང་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་ཤན་འབྱེད་བྱེད།

(ཆེ་ཤོས་)ཕྲེང་།

རང་འགུལ་རིགས་ཤན་འབྱེད་བེད་སྤྱོད་ལ་མཁོ་བའི་ཕྲེང་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད།

རང་འགུལ།

རང་འགུལ་རིགས་ཤན་འབྱེད་སྒུལ་སློང་བྱེད།

Please support us!