རྣམ་གཞག་ཅན་རིགས་

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ཆས་ནང་རེའུ་མིག་ཤོང་སྣོད་སྟེང་འདྲུད་འཇོག་གི་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ཆོགརིགས་རྣམ་གཞག་ཅན་གླེང་སྒྲོམ་ནི་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་སྒེའུ་ཁུང་ཨང་གསུམ་པ་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ།

འདྲ་ཕབ་བྱ་རྒྱུའི་རེའུ་མིག་ནང་ཚུད་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་སྒྲིག་པ་

སྟར་གྱི་ཆ་འཕྲིན།

ཡིག་དུམ་མིང་།

Displays the name of the selected data field. If you want, you can enter a new name.

ཡིག་དུམ་རིགས།

Select a field type.

རིང་ཚད།

Enter the number of characters for the data field.

སིལ་གྲངས་གནས་གྲངས།

Enter the number of decimal places for the data field. This option is only available for numerical or decimal data fields.

ཁས་ལེན་ཐང་།

Select the default value for a Yes/No field.

རང་འགུལ་ཤན་འབྱེད་རིགས།

འདྲུད་འཇོག་བྱས་པ་བརྒྱུད་གཞི་གྲངས་མཛོད་འདྲ་ཕབ་བྱེད་དུས་LibreOffice རང་འགུལ་ངང་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་ཤན་འབྱེད་བྱེད།

(ཆེ་ཤོས་)ཕྲེང་།

རང་འགུལ་རིགས་ཤན་འབྱེད་བེད་སྤྱོད་ལ་མཁོ་བའི་ཕྲེང་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད།

རང་འགུལ།

རང་འགུལ་རིགས་ཤན་འབྱེད་སྒུལ་སློང་བྱེད།

Please support us!