ཉེར་སྤྱོད་སྟར།

གཞི་གྲངས་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ནང་རེའུ་མིག་ནི་རེའུ་མིག་ཤོང་སྣོད་སྟེང་འདྲུད་རྗེས་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་བྱེད།ཉེར་སྤྱོད་སྟར་པ་གླེང་སྒྲོམ་ནི་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་སྒེའུ་ཁུང་ཨང་གཉིས་པ་ཡིན།

ད་ཡོད་སྟར།

གཡོན་གཞོགས་ཀྱི་རེའུ་མིག་སྒྲོམ།

འདྲ་ཕབ་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནང་ཚུད་པའི་སྤྱོད་རུང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་སྒྲིག་ཆོག། གལ་ཏེ་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ན་ཡིག་དུམ་གྱི་མིང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་>གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ན་>>གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

གཡས་གཞོགས་ཀྱི་རེའུ་མིག་སྒྲོམ།

འདྲ་ཕབ་བྱ་རྒྱུའི་རེའུ་མིག་ནང་ཚུད་པའི་ཡིག་དུམ་སྒྲིག་པ།

གནོན་མཐེབ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་གསབ་སྣོན་ནམ་སུབ་པ་ (>ཡང་ན་<གནོན་མཐེབ།)ཡང་ན་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ (>>ཡང་ན་<<གནོན་མཐེབ་)

ཤོག་ལྷེ་འོག་མ།

Please support us!