རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་

གལ་ཏེ་འདྲུད་འཇོག་བརྒྱུད་གཞི་གྲངས་ཁུངས་མཐོང་རིས་ནང་གི་བཙལ་འདྲིའམ་རེའུ་མིག་ནི་རེའུ་མིག་ཤོང་ཆས་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱས་ན་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་གླེང་སྒྲོམ་མངོན་པར་འགྱུར།

རེའུ་མིག་མིང་།

ཟུར་དེབ་ཀྱི་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱས། གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་མིང་ 8 ལས་མ་བརྒལ་བར་ཁོ་ན་དང་ལེན་བྱེད།

འདེམས་གཞི།

མཚན་འཇོག་དང་གཞི་གྲངས།

གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་གི་ 1:1 ཟུར་དེབ་གསར་འཛུགས་བྱེད། རེའུ་མིག་མཚན་འཇོག་དང་གཞི་གྲངས་ཡོད་ཚད་འདྲ་ཕབ་བྱེད་པ་འགྱུར། རེའུ་མིག་མཚན་འཇོག་ལ་རེའུ་མིག་སྒྲིག་གཞི་དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་མི་འདྲི་བའི་རྣམ་གཞག་ཚུད་མེད་(དམིགས་བསལ་ཡིག་དུམ་གཏོགས་གཤིས་ཚུད་ཡོད་) ཡིག་དུམ་ནང་དོན་གྱི་གཞི་གྲངས་མཁོ་འདོན་བྱེད།

མཚན་འཇོག

རེའུ་མིག་མཚན་འཇོག་ཁོ་ན་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་འདྲ་ཕབ་མི་བྱེད།

རེའུ་མིག་ལ་བརྩིས་པའི་མཐོང་རིས།

If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view. The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement.

ཟུར་སྣོན་གཞི་གྲངས།

འདྲ་ཕབ་བྱ་རྒྱུའི་རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ད་ཡོད་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནང་དུ་ཁ་སྣོན་བྱེད།

རེའུ་མིག་གཉིས་ཀྱི་མཚན་འཇོག་ངེས་པར་དུ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ན་གཞི་གྲངས་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་དམིགས་འཛུགས་རེའུ་མི་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་རྣམས་གཞག་མ་མཚུངས་ན་གཞི་གྲངས་འདྲ་ཕབ་བྱ་ཐབས་བྲལ།

ཉེར་སྤྱོད་སྟར།ཤོག་ངོས་སྟེང་གི་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་མིང་ཟླ་སྒྲིག་བྱེད།

གལ་ཏེ་གཞི་གྲངས་ཟུར་སྣོན་བྱ་ཐབས་བྲལ་ན་སྟར་ཆ་འཕྲིན་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གཞི་གྲངས་འདྲ་ཕབ་བྱ་ཐབས་བྲལ་བའི་ཡིག་དུམ་རེའུ་འགོད་མངོན། གལ་ཏེ་"གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་གླེང་སྒྲོམ་འདི་ངེས་བཟུང་བྱེད་ཅིང་རེའུ་འགོད་ནང་མ་མངོན་པའི་གཞི་གྲངས་ཟུར་སྣོན་ཁོ་ན་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་དམིགས་འཛུགས་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་རིང་ཚད་ཁུངས་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་རིང་ཚད་ལས་ཐུང་བ་ཡོད་ན་གཞི་གྲངས་ཟུར་སྣོན་བྱེད་དུས་ཁུངས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་རང་འགུལ་ངང་ཐུང་དུ་གཏོང་ཞིང་དམིགས་འཛུགས་རེའུ་མིག་གི་རིང་ཚད་ཟླ་སྒྲིག་བྱེད།


འགག་གནད་ཡི་གེ་གཙོ་བོ་འཛུགས་པ།

Automatically generates a primary key data field and fills it with values. You should always use this field, since a primary key must always be available in order to edit the table.

མིང་།

སྐྱེ་གྲུབ་བྱུང་བའི་འགག་གནད་ཡིག་དུམ་གཙོ་བོ་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ མིང་འདི་ལ་འདེམས་རུང་ཟེར།

ཤོག་ལྷེ་འོག་མ།

Please support us!