འདྲུད་འཇོག་བརྒྱུད་ནས་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་བམ་བཙལ་འདྲི་བྱེད།

བཙལ་འདྲིའམ་རེའུ་མིག་འདྲུད་འཇོག་གི།འདྲ་ཕབ་རེའུ་མིག་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ གླེང་སྒྲོམ་འདི་སྤྱད་དེ་ ཁྱེད་ཀྱིས་བརྩལ་འདྲི་འདྲ་ཕབ་བམ་རེའུ་མིག་གི་འདེམས་གཞི་འདྲ་ཕབ་ལ་སྤྱོད་པར་མཚན་འཇོག་བྱ་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


འདྲ་ཕབ་རེའུ་མིག་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཁག་བྱེད་ཆོག

གཞི་གྲངས་མཛོད་གཅིག་མཚུངས་གཅིག་གི་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ཆོག་པའམ་ གཞི་གྲངས་མཛོད་མི་འདྲ་བའི་བར་འདྲ་ཕབ་ཀྱང་བྱེད་ཆོག། བཙལ་འདྲི་ཤིག་ལྡན་པ་མ་ཟད་དེ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་རེའུ་མིག་ཤོང་སྣོན་ནང་འདྲུད་འཇོག་བྱེད།

རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་

གལ་ཏེ་འདྲུད་འཇོག་བརྒྱུད་གཞི་གྲངས་ཁུངས་མཐོང་རིས་ནང་གི་བཙལ་འདྲིའམ་རེའུ་མིག་ནི་རེའུ་མིག་ཤོང་ཆས་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱས་ན་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་གླེང་སྒྲོམ་མངོན་པར་འགྱུར།

ཉེར་སྤྱོད་སྟར།

གཞི་གྲངས་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ནང་རེའུ་མིག་ནི་རེའུ་མིག་ཤོང་སྣོད་སྟེང་འདྲུད་རྗེས་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་བྱེད།ཉེར་སྤྱོད་སྟར་པ་གླེང་སྒྲོམ་ནི་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་སྒེའུ་ཁུང་ཨང་གཉིས་པ་ཡིན།

རྣམ་གཞག་ཅན་རིགས་

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ཆས་ནང་རེའུ་མིག་ཤོང་སྣོད་སྟེང་འདྲུད་འཇོག་གི་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ཆོགརིགས་རྣམ་གཞག་ཅན་གླེང་སྒྲོམ་ནི་རེའུ་མིག་འདྲ་ཕབ་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་སྒེའུ་ཁུང་ཨང་གསུམ་པ་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

Please support us!