རེའུ་མིག་གི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ།

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

In a database file window, click the Tables icon.


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Depending on the context, it is possible that not all the functions for your current database will be listed in the context menus. For example, the Relationships command for defining relationships between various tables is only available with relational databases.


ཁྱེད་ཀྱིས་སྤྱོད་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་མ་ལག་བརྒྱུད་ནས་ གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་ནང་གཤམ་གྱི་གཤར་བྱང་དག་མངོན།

ཁ་ཕྱེ།

ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་ཚིག་ཁ་ཕྱེ་ན་ལས་འགན་གསར་པ་ཞིག་ནང་བདམ་ཟིན་པའི་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་

གལ་ཏེ།རེའུ་མིག་ཁ་ཕྱེ་བ་བྱེད་ནུས་མང་པོས་གཞི་གྲངས་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག

འབྲེལ་བ་

བཀའ་ཚིག་འདི་འབྲེལ་བའི་ཇུས་འགོད་སྒེའུ་ཁུང་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་པ་དང་ དེའི་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་སྣ་ཚོགས་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་མཚན་འཇོག་བྱ་ཆོག

ཐག་སྦྲེལ་གསར་འཛུགས།

བྱ་ཡུལ་བདམས་རྗེས་བཀའ་ཚིག་འདི་སྤྱད་ཆོག་ཐད་ཀར་བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གནས་སའི་དཀར་ཆག་ནང་མིང་ལ་" xxx ཐག་སྦྲེལ་"ཟེར་བ་ (xxx བྱ་ཡུལ་གྱི་མིང་མཚོན་)

Please support us!