ཡིག་ཚགས་བརྗེ་བསྒྱུར་ཆས་མཐུད་ཤོག་

མ་པང་སོ་སོ་དང་ཡིག་ཚགས་རིགས་ལ་དམིགས་ནས་ཀློག་ལེན་དཀར་ཆག་དང་བྲིས་འཇུག་དཀར་ཆག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose File - Wizards - Document Converter.


བཟོ་ལྟ།

མ་པང་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་དགོས་མིན་དང་ དེ་བཞིན་ཇི་ལྟར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་དགོས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཡིག་དེབ་བཟོ་ལྟ།

ཤོག་ལྷེའི་གོང་མར་འདེམས་པ་གཞིགས་ནས་ "ག་དེབ་བཟོ་ལྟ་"ཤོག་བྱང་ལ་མི་འདྲ་བའི་ནང་དོན་མངོན། དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་ Microsoft Word ཡིག་ཚགས་འདེམས་ན་ཤོག་བྱང་"Word མ་པང་"མིན།

བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་དགོས་པའི་མ་པང་་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཚུད་ཡོད།

ཟླ་སྒྲིག་ཡིག་ཆ་བཤེར་འཚོལ་བའི་སྐབས་ད་དུང་འདེམས་ངེས་དཀར་ཆག་གྱི་ཡན་ལག་དཀར་ཆག་བཤེར་འཚོལ་བྱ་དགོས་པ་བཏོན་པ་བྱེད།

ནང་འཇུག་ཡོངས་ཁུང།

ཁུངས་ཡིག་ཆ་འདུས་པའི་དཀར་ཆག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཉར་ཚགས་བྱས།

དམིག་འབེན་ཡིག་ཆ་ལ་བྲིས་འཇུག་བྱ་བར་སྤྱོད་པའི་དཀར་ཆག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

...

གླིང་སྒྲིག་ཞིག་ལ་ཕྱེ་བ་དང་ དེ་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་རྒྱུད་ལག་འདེམས་ཆོག

ཡིག་ཚགས།

ཡིག་ཚགས་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་བའམ་མི་བྱ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས།

ཤོག་ལྷེའི་གོང་མར་འདེམས་པ་གཞིགས་ནས་ "ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་"ཤོག་བྱང་ལ་མི་འདྲ་བའི་ནང་དོན་མངོན། དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་ Microsoft Word ཡིག་ཚགས་འདེམས་ན་ ཤོག་བྱང་"Word ཡིག་ཚགས་"མིན།

བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་དགོས་པའི་ཡིག་ཚགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཚུད་ཡོད།

ཟླ་སྒྲིག་ཡིག་ཆ་བཤེར་འཚོལ་བའི་སྐབས་ད་དུང་འདེམས་ངེས་དཀར་ཆག་གྱི་ཡན་ལག་དཀར་ཆག་བཤེར་འཚོལ་བྱ་དགོས་པ་བཏོན་པ་བྱེད།

ནང་འཇུག་ཡོངས་ཁུང།

ཁུངས་ཡིག་ཆ་འདུས་པའི་དཀར་ཆག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཉར་ཚགས་བྱས།

དམིག་འབེན་ཡིག་ཆ་ལ་བྲིས་འཇུག་བྱ་བར་སྤྱོད་པའི་དཀར་ཆག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

...

གླིང་སྒྲིག་ཞིག་ལ་ཕྱེ་བ་དང་ དེ་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་རྒྱུད་ལག་འདེམས་ཆོག

ཡིག་ཚགས་བརྗེ་བསྒྱུར་ཆས་སྣེ་སྟོན་རགས་བཤད་བསྒྱུར་

Please support us!