ཚོ་དབྱེའི་གཞི་རྒྱུ་སྣེ་སྟོན་ ཡིག་དུམ་ཐང་

འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་སོ་སོའི་འདྲེན་འཇུག་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

"འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་"རེའུ་འགོད་ནང་ནས་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་དང་སྦྲགས་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་འདྲེན་འཇུག་ཐང་འདེམས་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


འདེམས་གཞི་གྲངས་ཐང་གང་ཞིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགསདགས་སམ།

འདེམས་ངེས་ཀྱི་འདེམས་གཞི་ཡིག་དུམ་ལ་གྲངས་ཀའམ་ཡི་གེ་འདེམས་ནས་འདྲེན་འཇུག་ཐང་ལ་བརྩིས།

འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་

འདིར་འདྲེན་འཇུག་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས་པའི་འདེམས་གཞིའི་གཏན་འཁེལ་ཡིག་དུམ།

Please support us!