རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - ཚོ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་ཐོབ་པ་

གལ་ཏེ་གོ་རིམ་ 2 ནང་བཀོད་སྒྲིག་འདེམས་པ་ནི་ལག་སྒུལ་གྱི་འདེམས་པའི་ཡིག་དུམ་གྱི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ ལ་གཞིར་བྱས་པ་ཡིན་ སྣེ་སྟོན་ཤོག་ངོས་དེ་ནང་ཚོ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་ཞིག་འདེམས་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

གཞི་གྲངས་མཛོད་ ཡིག་ཆའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་སྣེ་སྟོན་སྤྱད་དེ་རེའུ་བྱང་གསར་བཟོ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་


ཐེངས་དང་པོ་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ།

གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་མཐུས་པའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་ ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དེ་ཉིན་གྲམ་གྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ཆོག

ཐེངས་དང་པོ་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ།

ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་མཐུས་པའི་གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་ ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དེ་ཉིན་གྲམ་གྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ཆོག

ཐེངས་གཉིས་པ་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ།

གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་མཐུས་པའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་ ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དེ་ཉིན་གྲམ་གྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ཆོག

ཐེངས་གཉིས་པ་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ།

ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་མཐུས་པའི་གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་ ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དེ་ཉིན་གྲམ་གྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ཆོག

ཐེངས་གསུམ་པ་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ།

གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་མཐུས་པའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་ ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དེ་ཉིན་གྲམ་གྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ཆོག

ཐེངས་གསུམ་པ་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ།

ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་མཐུས་པའི་གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་ ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དེ་ཉིན་གྲམ་གྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ཆོག

ཐེངས་བཞི་པ་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ།

གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་མཐུས་པའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་ ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དེ་ཉིན་གྲམ་གྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ཆོག

ཐེངས་བཞི་པ་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ།

ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་མཐུས་པའི་གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་ ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་དེ་ཉིན་གྲམ་གྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་ཆོག

རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - སྟོང་བཀོད་ཚོད་ཆས་

Please support us!