རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་གསབ་སྣོན་བྱེད་

ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ལ་དགོས་པའི་རེའུ་མིག་གམ་བཙལ་འདྲི་དེ་བཞིན་ ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ནང་ཚུད་དགོས་པའི་ཡིག་དུམ་བཅས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

གཞི་གྲངས་མཛོད་ ཡིག་ཆའི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་སྣེ་སྟོན་སྤྱད་དེ་རེའུ་བྱང་གསར་བཟོ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་


རེའུ་མིག་གམ་བཙལ་འདྲི།

ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་གྱི་རེའུ་མིག་གམ་བཙལ་འདྲི་གསར་འཛུགས་བྱ་དགོས་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཡིག་དུམ་སྤྱོད་རུང།

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

=>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་བདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་ནང་བཤར་བྱང་གཅིག་གོང་དུ་སྤོ་ཐུབ།

v

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་བདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དེ་རེའུ་འགོད་ནང་བཤར་བྱང་གཅིག་འོག་དུ་སྤོ་ཐུབ།

ངའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ནང་གི་ཡིག་་དུམ།

ཚུད་དགོས་པའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་གསར་པ་ཞིག་ནང་གི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་མངོན་པ།

རེའུ་བྱང་སྣེ་སྟོན་ - ཚོ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་ཐོབ་པ་

Please support us!