གྲོས་རིམ་སྣེ་སྟོན་ - མ་པང་མིང་དང་གནས་ས་

གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་མ་པང་གི་མིང་དང་གནས་ས་འདེམས་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose File - Wizards - Agenda - Name and Location.


མ་པར་མིང།

གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་མ་པང་གྱི་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གནས་ས་དང་ཡིག་ཆའི་མིང།

ཆ་རྫོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་ཏེ་ གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་མ་པང་གྱི་ཡིག་ཆའི་མིང་ཚུད་ཡོད།

མ་པང་དེ་སྤྱད་ནས་གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་གསར་འཛུགས་བྱེད།

གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་མ་པང་གསར་འཛུགས་དང་ཉར་ཚགས་བྱེད་དེ་རྗེས་ མ་པང་དེ་ཞིར་བྱས་པའི་གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་ཡིག་ཚགས་གསར་པ་ཞིག་ཁ་ཕྱེད།

གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་མ་པང་ལག་སྒུལ་གྱི་བཟོ་བཅོས་བྱེད་

གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་མ་པང་གསར་འཛུགས་དང་ཉར་ཚགས་བྱེད་དེ་རྗེས་ མ་པང་དེ་ཁ་ཕྱེད་ནས་གོམ་་གང་མདུན་སྤོས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་བདེ་བ་ཡོད།

གྲོས་རིམ་སྣེ་སྟོན་རགས་བཤད་ལ་བསྒྱུར་

Please support us!