གྲོས་རིམ་སྣེ་སྟོན།

Starts the wizard to help you create an agenda template. You can use an agenda to specify discussion topics for conferences and meetings.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose File - Wizards - Agenda.


LibreOffice གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་གྱི་མ་པང་དཔེ་གཞི་ཞིག་མཁོ་འདོན་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱི་རང་ཉིད་ཀྱི་དགོས་འཁོར་ཞིག་ནས་འདེར་བཟོ་བཅོས་བྱ། སྣེ་སྟོན་དེ་པར་དབྱིབས་དང་ཆོས་འགོད་འདེམས་ཞིག་སྣ་ཚོགས་མཁོ་འདོན་བྱེད་ ཡིག་ཚགས་མ་པང་འཛུགས་པའི་སྐབས་སྤྱད་ཆོག སྔོན་ལྟ་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱེལ་གྲུབ་བྱས་པའི་གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་ཀྱི་ཕན་འབྲས་རྒྱུས་མངའ་ཡོང་བ་བྱེད།

སྣེ་སྟོན་ནང་ ཁ་དུས་ཡིན་ཡང་གཤར་བྱང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་ ཡང་ན་ཤོག་ལྟིའི་གཅིག་མཆོངས་བརྒལ་ལམ་མཐའ་ན་ཤོག་ལྷའི་ཡོད་ཚད་བརྒལ་ཆོག(མིག་སྔའི་ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་རྒྱུད་འཁྱོངས་བྱེད་པར་ནུས་པ་ཐོན།)

གྲོས་རིམ་སྣེ་སྟོན་ - མ་པང་ཤོག་ངོས་ཉམས་འགྱུར་

གྲོས་རིམ་གྱི་ཤོག་ངོས་ཉམས་འགྱུརགཏན་འཁེལ་བྱེད་།

གྲོས་རིམ་སྣེ་སྟོན་ - གྲོས་རིམ་རྩ་བའི་ཆ་འཕྲིན་

ཚོགས་འདུའི་ཚེས་གྲངས་དང་ དུས་ཚོད་ ་མིང་དང་གནས་ས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གྲོས་རིམ་སྣེ་སྟོན་ - ཟུར་སྣོན་གསལ་བཤད་ཆ་འཕྲིན་

གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་ནང་འདུས་དགོས་པ་ཟུར་སྣོན་གསལ་བཤད་ཆ་འཕྲིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གྲོས་རིམ་སྣེ་སྟོན་ - ཚོགས་ཞུགས་མི་སྣའི་གསལ་བཤད་

ཚོགས་ཞུགས་མི་སྣ་འདེམས་རོགས།

གྲོས་རིམ་སྣེ་སྟོན་ - ཚོགས་འདུའི་གྲོས་རིམ་གཙོ་བོ་

ཚོགས་འདུའི་གྲོས་རིམ་གཙོ་བོ་ཞིབ་བརྗོད་བྱེད།

གྲོས་རིམ་སྣེ་སྟོན་ - མ་པང་མིང་དང་གནས་ས་

གྲོས་ཚོགས་གྲོས་རིམ་མ་པང་གི་མིང་དང་གནས་ས་འདེམས་པ།

གོང་སྟབས་གོང་མ།

ཤོག་ལྟིའི་གོང་མའི་ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་བྱས་པའི་བདམས་ཁ་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད། མིང་སྔའི་བཀོད་སྒྲིག་སྔར་མུས་ཞིན་ནུས་པ་ཐོན། གནོན་མཐེབ་དེ་ཤོག་ལྷེའི་གཉིས་པ་ནས་ནུས་པ་ཐོན།

གོང་སྟབས་འོག་མ།

རང་འགུལ་ཡིག་ཆའི་ལས་རོགས་ཀྱི་གླིང་སྒྲོམ་ནང་གི་མིང་སྔའི་བཀོད་སྒྲིག་སྤྱོད་པ་དང་ མ་ཟད་རྩོམ་སྒྲིག་གོང་སྟབས་རྗེས་མ་དེ་འདེམས་པ་བྱེད། གླིང་སྒྲོམ་གྱི་ཤོག་ལྷེའི་མཇུག་ཤོས་དེ་ལ་སླེབས་པའི་ཚེ་ཡང་བསྐྱར་ གནོན་མཐེབ་དེ་འདེམས་མི་ཆོག

ལེགས་གྲུབ།

སྣེ་སྟོན་ཁྱེད་ཀྱི་བདམས་གར་གཞིགས་ནས་ཡིག་ཚགས་མ་པང་་གསར་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་དེ་མཁྲེགས་སྡེར་ཉར་ཚགས་བྱེད། མ་པང་དེར་གཞིར་བྱས་པའི་གསར་འཛུགས་བྱེད་པའི་་ཡིག་ཚགས་གསར་པ་ལས་ཀའི་ས་ཁོངས་སུ་ཐོན་ ཡིག་ཆའི་མིང་ནི་ "ཡིག་ཚགས་X"ཡིན།(X ཡིས་རང་འགུལ་ཨང་སྒྲིག་མཚོན་)

རྩིས་མེད།

"རྩིས་མེད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཅི་ཡང་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པ་

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

LibreOffice འདེམས་ངེས་ཀྱི་མ་པང་ལ་ཞིག་ནས་མིག་སྔའི་སྣེ་སྟོན་བཀོད་སྒྲིག་ཉར་ཚགས་བྱེད། བཀོད་སྒྲིག་དེ་དག་ནི་དེ་རྗེས་མ་སྒུལ་སློང་སྣེ་སྟོན་བྱེད་སྐབས་ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་ལ་སྤྱད་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད།


Please support us!