བཪྙན་རྐྱེལ་སྣེ་སྟོན་ - ཡིག་བསྐུར་བ་དང་ཡིག་ལེན་པ་

བཪྙན་རྐྱེལ་གྱི་ཡིག་ལེན་པ་དང་ཡིག་བསྐུར་བའི་ཆ་འཕྲིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose File - Wizards - Fax - Sender and Recipient.


སྤྱོད་པའི་གཞི་གྲངས་སྤྱད་ནས་ཕྱིར་ལོག་གནས་ཡུལ།

བཪྙན་རྐྱེལ་མ་པང་སྟེང་གནས་ཡུལ་གྱི་གནས་ཟིན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཅུང་ཟད་སོང་རྗེས་བཪྙན་རྐྱེལ་ཡིག་ཚགས་ནང་ གནས་ཟིན་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་དོན་ངོས་གཞི་གྲངས་ནང་བཅུག་བྱེད།

ཡིག་བསྐུར་བའི་གནས་ཡུལ་མཚན་འཇོག་བྱེད

གཤམ་གྱི་ཡི་གེ་སྒྲོམ་ནང་གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་་གཞི་གྲངས་ནང་བཅུག་བྱེད་པ་འདེམས་པ། གཞི་གྲངས་དེ་སྤྱིར་བཏང་ཡི་གེ་རྩིས་ནས་བཪྙན་རྐྱེལ་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

(གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་)

ཡིག་བསྐུར་བ་གནས་ཡུལ་གཞི་གྲངས་་ནང་བཅུག་བྱེད།

གནས་ཟིན་རྟགས་དེ་ཡིག་ལེན་པའིགནས་ཡུལ་ལ་སྤྱོད་པ་རྒྱུར་

བཪྙན་རྐྱེལ་མ་པང་སྟེང་གནས་ཡུལ་གྱི་གནས་ཟིན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཅུང་ཟད་སོང་རྗེས་བཪྙན་རྐྱེལ་ཡིག་ཚགས་ནང་ གནས་ཟིན་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་དོན་ངོས་གཞི་གྲངས་ནང་བཅུག་བྱེད།

གཞི་གྲངས་མཛོད་གནས་ཡུལ་དེ་སྦྲགས་བསྐུལ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད་པ་སྤྱོད།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཏེ་ཅུང་ཟད་སོང་རྗེས་བཪྙན་རྐྱེལ་ཡིག་ཚགས་སྦྲགས་ཡིག་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད་བདེ་བ་ཡིན།

བཪྙན་རྐྱེལ་སྣེ་སྟོན་ - ཤོག་ཞབས་བསྒྱུར་

Please support us!