བཪྙན་རྐྱེལ་སྣེ་སྟོན་ - འདུས་པའི་རྣམ་གྲངས་

གཏག་པར་བྱ་དགོས་པའི་བཪྙན་རྐྱེལ་གཞི་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose File - Wizards - Fax - Items to include.


རྟགས་མ།

ཀུང་སི་རྟགས་མ་ཚུད་པ།

ཚེས་གྲངས་

ཚེ་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཚུད་པ།

བརྡ་འཕྲིན་རིགས།

བརྡ་འཕྲིན་རིགས་ཚུད་པ། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ནས་འདེམས་པ།

གཙོ་དོན་ཕྲེང།

ཚེ་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཚུད་པ།

འབོད་མིང།

འབོད་མིང་ཚུད་པ། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ནས་འབོད་མིང་འདེམས་པ།

འཕྲིན་འཇུག་ལ་ཞེ་ཚིག་ཕུལ་

འཚམས་འདྲི་གཏམ་ཚུད་ཡོད། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ནས་འཚམས་འདྲི་གཏམ་འདེམས་པ།

ཤོག་ཞབས།

ཤོག་ཞབས་ཚུད་ཡོད།

བཪྙན་རྐྱེལ་སྣེ་སྟོན་ - ཡིག་བསྐུར་བ་དང་ཡིག་ལེན་པ་བསྒྱུར་

Please support us!