བཪྙན་རྐྱེལ་སྣེ་སྟོན།

Opens the wizard for faxes. The wizard can help you create document templates for fax documents. You can then print the fax documents to a printer or to a fax machine, if fax driver software is available.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose File - Wizards - Fax.


LibreOffice བཪྙན་རྐྱེལ་ཡིག་ཚགས་ལ་སྤྱོད་པའི་མ་པང་ལྟན་ ཁྱེད་ཀྱི་སྣེ་སྟོན་བརྒྱུད་ནས་མི་སྒེར་གྱི་དགོས་འཁོར་ཞིག་ནས་དག་སྤྱོད་བྱ་དགོས། སྣེ་སྟོན་གྱི་ཁྱེད་ལ་ཁྲེད་སྟོན་གྱི་རིམ་བཞིན་ཡིག་ཚགས་མ་པང་་འཛུགས་པ་དང་སྦྲགས་པར་དབྱིབས་དང་ཆུས་འགོད་འདེམས་གཞི་སྣ་ཚོགས་མཁོ་འདོན་བྱེད།

གླིང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་ བཤར་བྱང་དང་འདེམས་གཞི་ཁ་དུས་ཡིན་ནའང་འདེམས་ཆོག ཡང་ན་ཤོག་ངོས་ཡོངས་ལ་བརྒལ་ཆོག་ མཐའ་ན་སྣེ་སྟོན་ཤོག་ངོས་ཡོད་ཚད་བརྒལ་ཐུབ། གནས་ཚུལ་དེ་ལྟའི་འོག་ མིག་སྔའི་(ཁས་ལེན་པ་)བཀོད་སྒྲིག་ནུས་་པ་ཐོན།

བཪྙན་རྐྱེལ་སྣེ་སྟོན་ - ཤོག་ངོས་ཉམས་འགྱུར་

བཪྙན་རྐྱེལ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཟོ་ལྟ་མཚན་འཇོག་བྱེད།

བཪྙན་རྐྱེལ་སྣེ་སྟོན་ - འདུས་པའི་རྣམ་གྲངས་

གཏག་པར་བྱ་དགོས་པའི་བཪྙན་རྐྱེལ་གཞི་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཪྙན་རྐྱེལ་སྣེ་སྟོན་ - ཡིག་བསྐུར་བ་དང་ཡིག་ལེན་པ་

བཪྙན་རྐྱེལ་གྱི་ཡིག་ལེན་པ་དང་ཡིག་བསྐུར་བའི་ཆ་འཕྲིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཪྙན་རྐྱེལ་སྣེ་སྟོན་ - ཤོག་ཞབས་

ཤོག་ཞབས་གཞི་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཪྙན་རྐྱེལ་སྣེ་སྟོན་ - མིང་དང་གནས་ཡུལ་

མ་པང་གྱི་མིང་དང་གནས་ས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

གོང་སྟབས་གོང་མ།

Click the Back button to view the settings chosen on the previous page. The current settings will not be modified or deleted if you click this button. Back will be active from the second page onwards.

གོང་སྟབས་འོག་མ།

The wizard saves the current settings and goes to the next page. The Next button will become inactive once you have reached the last page.

ལེགས་གྲུབ།

According to your selections, the wizard creates a document template and saves it. A new document based on the template appears in the work area, with the filename "UntitledX".

རྩིས་མེད།

"རྩིས་མེད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཅི་ཡང་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པ་

Please support us!