འཕྲིན་ཡིག་སྣེ་སྟོན།

Starts the wizard for a letter template. You can use this template for both business and personal correspondence.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose File - Wizards - Letter.


LibreOffice མི་སྒེར་རམ་ཚོང་དོན་འཕྲིན་ཡིག་འདེམས་པའི་དཔེ་གཞི་མ་པང་ ཁྱེད་ཀྱིས་སྣེ་གྱི་རོགས་རམ་ལ་སྟེན་ནས་མི་སྒེར་གྱི་དགའ་ཕྱོགས་ལ་གཞིགས་ཏེ་རང་མཚན་འཇོག་བྱེད་ཆོག སྣེ་སྟོན་གྱི་ཁྱེད་ཉིད་ལ་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ཏེ་ཡིག་ཚགས་མ་པང་གསར་འཛུགས་བྱེད་ མ་ཟད་པར་དབྱིབས་དང་ཇུས་འགོད་འདེམས་གཞི་མང་པོ་འཁོར་འདོན་བྱེད། སྔོན་ལྟའི་བྱེད་ནུས་གྱི་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་ཚར་རྗེས་ཀྱི་འཕྲིན་ཡིག་གི་བྱེད་སྣང་མཐོང་ཐུབ།

སྣེ་སྟོན་ནང་ནམ་ ཡིན་ཡང་གཤར་བྱང་དང་བདེམས་གཞི་བཟི་བཅོས་བྱས་ཆོག ཤོག་ལྟེའི་གཅིག་མཆོངས་བརྒལ་བྱེད་པ་འམ་ཡང་ན་སྣེ་སྟོན་ཡོད་ཚད་(མིག་སྔའི་ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་སྔར་བཞིན་ནུས་ལྡན་རྒྱུན་སྲུང་བྱེད་)བརྒལ་ཆོག

འཕྲིན་ཡིག་སྣེ་སྟོན་ - ཤོག་ངོས་ཉམས་འགྱུར་

Specifies whether you want to create a personal or a business letter. The available options on the following pages vary depending on your choice.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་འཛུགས་པ་ནི་ཚོང་དོན་འཕྲིན་ཡིག་ཡིན་ན་ ཡིག་ཚགས་ནང་འདུས་དགོས་པའི་སྒེར་གྱི་འཕྲིན་ཡིག་ལ་བརྒྱུན་དུ་བེད་མི་སྤྱོད་པའི་གཞི་རྒྱུ་རྣ་ཚོགས་འདེམས་ཆོག་ དཔེར་ན་གཙོ་དོན་ཕྲེང་ལྟ་བུ། གལ་སྲིད་སྒེར་གྱི་འཕྲིན་ཡིག་འདེམས་གཞི་འདེམས་ན་ སྣེ་སྟོན་གླིང་སྒྲོམ་ནང་ཚོང་དོན་འཕྲིན་ཡིག་ཆེད་སྤྱོད་གཞི་རྒྱུད་འདུས་པའི་ཤོག་ངོས་འགའ་རེའུ་ཚུད་པར་མི་འགྱུར།


འཕྲིན་ཡིག་སྣེ་སྟོན་ - འཕྲིན་འགོའི་བཀོད་རྣམས་

Allows you to specify the elements that are already imprinted on your letterhead paper. Those elements are not printed, and the space they occupy is left blank by the printer.

འཕྲིན་ཡིག་སྣེ་སྟོན་ - གཏག་པར་བྱས་ཟིན་པའི་རྣམས་གྲངས་

Defines the items to be included in the letter template.

འཕྲིན་ཡིག་སྣེ་སྟོན་ - ཡིག་ལེན་པ་དང་ཡིག་བསྐུར་བ་

Specifies the sender and recipient information.

འཕྲིན་ཡིག་སྣེ་སྟོན་ - ཤོག་ཞབས་

Specifies the information to include in the footer space.

འཕྲིན་ཡིག་སྣེ་སྟོན་ - མིང་དང་གནས་ས་

Specifies where and under which name you want to save the document and template.

གོང་སྟབས་གོང་མ།

Allows you to view the selections that you made on the previous steps. The current settings will be saved.

གོང་སྟབས་འོག་མ།

མིག་སྔའི་བཀོད་སྒྲིག་ཉར་ཚགས་དང་སྦྲགས་ཤོག་ལྟིའི་གཤམ་པ་རྒྱུན་མཐུད་བྱེད།

ལེགས་གྲུབ།

According to your selections, the wizard creates a new document template and saves it on your hard disk. LibreOffice creates a new document based on the existing templates with the "Untitled X" name (X stands for the consecutive numbering) and displays it on the work area.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

LibreOffice འདེམས་ངེས་ཀྱི་མ་པང་ལ་ཞིག་ནས་མིག་སྔའི་སྣེ་སྟོན་བཀོད་སྒྲིག་ཉར་ཚགས་བྱེད། བཀོད་སྒྲིག་དེ་དག་ནི་དེ་རྗེས་མ་སྒུལ་སློང་སྣེ་སྟོན་བྱེད་སྐབས་ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་ལ་སྤྱད་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད།


Please support us!