རང་འགུལ་དག་བཅོས་སྒུལ་སློང་

རང་འགུལ་དག་བཅོས་ཚབ་བརྗེ་ཞིག་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་རེད་ ད་ཆ་ཚིག་གྲུབ་ཀྱི་འགོ་དེ་ཡིག་ཆེན་ཡིག་འབྲུ་འཛུགས་དགོས།

རང་འགུལ་དག་བཅོས་ཚབ་བརྗེ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ ཚིག་གྲུབ་སོ་སོའི་འགོ་ཡིག་ཆེན་ཡིག་འབྲུ་འཛུགས་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!