རང་འགུལ་དག་བཅོས་སྒུལ་སློང་

ཚིག་གྲུབ་སོ་སོའི་ཡིག་འགོ་ཡིག་ཆེན་ཡིག་འབྲུ་རྩམ་པར་བཀོད་སྒྲིག་

རང་འགུལ་དག་བཅོས་ཡིག་གྲུབ་སོ་སོའི་འཇུག་རྫོགས་ཡིག་རྟགས་ (རྫོགས་རྟགས་ འབོད་རྟགས་ དྲི་རྟགས་) རྗེས་ཀྱི་ཡིག་ཚིག་དེ་བཞིན་ཡིག་ཆེན་ཡིག་འབྲུ་འགོ་འཛུགས་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!