རྩ་གསུམ་བཀོད་སྒྲིག་ཡོ་བྱད་ཚང་།

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Extrusion On/Off

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་རྩ་གསུམ་ཕན་འབྲས་བཀོད་སྒྲིག་གམ་རྩིས་མེད་བྱེད།

མར་སྒུག

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་ཏུའུ་ལྔ་མར་སྒུག

ཡརའཁྱག

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་ཏུའུ་ལྔ་ཡར་འཁྱག

གཡོན་དུ་ཡོ།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གཡོན་ལ་ཏུའུ་ལྔ་ཡོ་བ།

གཡས་དུ་ཡོ།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གཡས་སུ་ཏུའུ་ལྔ་ཡོ་བ།

ཟབ་ཚད་འཐེན་རྐྱོང་།

"ཟབ་ཚད་འཐེན་རྐྱོང་"སྒེའུ་ཁུང་ཁ་ཕྱེ།

Select an extrusion depth.

ཟབ་ཚད་འཐེན་རྐྱོང་ཅིག་ནང་འཇུག་བྱེད།

འཐེན་རྐྱོང་ཁ་ཕྱོགས།

Opens the Extrusion Direction window.

གློག་སྒྲོན་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་འདེམས་པ།

Select a perspective or parallel extrusion method.

གློག་སྒྲོན་ཕན་འབྲས།

Opens the Extrusion Lighting window.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

ཕྱི་ངོས་ཕན་འབྲས།

Opens the Extrusion Surface window.

Select a surface material or a wireframe display.

རྩ་གསུམ་ཚོས་གཞི།

Opens the Extrusion Color toolbar.

Please support us!