ནང་དོན - རོགས་རམ་གཙོ་བོ

གཙོ་བོའི་རོགས་རམ་གྱི་གཙོ་དོན་མངོན་པ་སྟར་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་ནི་ཐོན་ཁུངས་དོ་དམ་ནང་གི་ཡིག་ཁུན་འདྲའོ།

རིས་རྟགས་

ཁ་རྒྱབ་པའི་ཡིག་ཁུན་གི་རིས་རྟགས་གཅིག་ཆ་རྡེབ་བྱས་ན་ ཡིག་ཁུན་དེ་རང་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་པ་དང་དེའི་ནང་གི་ཡན་ལག་ཡིག་ཁུང་དང་རོགས་རམ་ཤོག་ངོས་ཀྱང་མངོན་ཐུབ།

རིས་རྟགས་

ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཁུང་རིས་རྟགས་གཅིག་ཆ་རྡེབ་བྱས་ན་ཡིག་ཁུང་དེ་རང་ཁ་རྒྱག་ཐུབ་པ་མ་ཟད་དེའི་ནང་གི་ཡིག་ཁུང་ཁ་ཤས་དང་རོགས་རམ་ ཤོག་ངོས་གབ་ཐུབ་བོ།

རིས་རྟགས་

ཡིག་ཚགས་རིས་རྟགས་གཅིག་ཆ་རྡེབ་བྱས་ན་དེ་དང་འོས་པའི་རོགས་རམ་ཤོག་ངོས་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ།

Use the arrow keys in combination with the Return key to drop down and roll up entries and to open documents.

Please support us!