LibreOffice རོགས་སྐྱོན་སྒེའུ་ཁུང་

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

The Help system for all versions of the software is based on the same source files. Some of the functions described in Help may not be included in this particular distribution. Some features specific to a distribution may not be mentioned in this Help.


The Help window shows the currently selected Help page.

The Toolbar contains important functions for controlling the Help system:

རིས་རྟགས་

Hides and shows the navigation pane.

རིས་རྟགས་

Moves back to the previous page.

རིས་རྟགས་

Moves forward to the next page.

རིས་རྟགས

Moves to the first page of the current Help topic.

རིས་རྟགས

Prints the current page.

རིས་རྟགས་

Adds this page to your bookmarks.

རིས་རྟགས་འཚོལ་བ་

Opens the Find on this page dialog.

རོགས་རམ་ཡིག་ཚགས་གི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་ནང་དུ་འང་བཀའ་ཚིག་འདི་དག་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད།

རོགས་རམ་ཤོག་ངོས་

You can copy from the Help Viewer to the clipboard on your operating system with standard copy commands. For example:

 1. རོགས་རམ་ཤོག་ལྷེའི་ཐོག་འདྲ་ཕབ་ཡིག་དེབ་འདེམས་དགོས།

 2. Press +C.

མིག་སྔའི་རོགས་རམ་ཤོག་ངོས་འཚོལ་དགོས་

 1. རྐྱངསྡེབ་བྱསནས་ཤོག་ལྷེའི་འདིའི་ནང་རིས་རྟགས་འཚོལ་དགོས།

  ཁ་ཕྱེ་ནས་ཤོག་ལྷེའི་འདིའི་ནངགླེང་སྒྲོམ་འཚོལ་དགོས།

  ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

  You can also click in the Help page and press +F.


 2. བཤེར་འཚོལ་སྒྲོམ་ནང་ འཚོལ་རྒྱུའི་ཡིག་དེབ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

 3. སྤྱོད་དགོས་པའི་བཤེར་འཚོལ་འདེམས་གཞི་བྱེད་དགོས།

 4. རྐྱང་དེབ་འཚོལ་བ་

  ཤོག་ལྷེའི་འདིའི་ནང་ཟླ་སྒྲིལ་རྣམ་གྲངས་ཞིག་འཚོལ་དགོས་ན་ཡང་སྐྱར་རྐྱང་དེབ་འཚོལ་བ་

ཕྱོགས་སྟོན་ཕྲ་མིག་

"རོགས་རམ་"སྒེའུ་ཁུང་ནས་མིག་སྔར་གདམས་པའི་རོགས་རམ་ཤོག་ངོས་མངོན་པ་ནང་དོན་ བཤེར་འདྲེན་ འཚོལ་བ་དང་ཤོག་མཆན་སོགས་ཀྱི་འདེམས་གཞི་ཁ་ཡིག་ཤོག་ལྷེ།

འདིའི་རྩེ་ཐོག་གི་རེའུ་འགོད་སྒྲིག་ནང་ རྣམ་གྲངས་གཞན་པའི་LibreOffice"རོགས་རམ་"སྨོ་ལའི་འདེམས་ཆོག་བཤེར་འདྲེན་དང་འཚོལ་བ་འདེམས་གཞི་ཁ་ཤོག་ནང་བདམས་ཐག་གཅོད་རྒྱུའི་ LibreOffice སྨོ་ལིང་གི་གཞི་གྲངས་མ་གཏོགས་ཚུད་མེད།

ནང་དོན་

རོགས་རམ་ཤོག་ལྷེ་གཙོ་བོར་མངོན་པའི་སྡེང་འགྲེམ་གྲུབ་ཆ།

ཤེར་འདྲེན

འགག་རྩའི་ཡིག་འབྲུ་ཡོད་པའི་བཤེར་འདྲེན།

འཚོལ་བ་

ནང་དོན་ཆ་ཚང་ལ་སྤྱད་པའི་བཤེར་འཚོལ། བཤེར་འཚོལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མིག་སྔར་འདམས་པའི་ སྨོ་ལིང་གི་རོགས་རམ་LibreOffice ནང་དོན་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད།

ཤོག་མཆན

སྤྱོད་པོའི་མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་ཤོག་མཆན་རྩོམ་སྒྲིག་གམ་སུབ་ཆོག་ཡང་ན་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་ལྟོད་བཅས་ཀྱི་ཤོག་ངོས་ཐོག་སྒྱུརདགོས།


Please support us!