གཞི་གྲངས་མཛོད་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

གཤམ་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་སྤྱོད་རུང་གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ཀྱི་རེའུ་འགོད།

LibreOffice ནང་གི་རྒྱུན་གཏན་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་སྤྱོད་པའི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

བཙལ་འཚོལ་ཇུས་འགོད་ནང་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

Effect

F6

བཙལ་འཚོལ་ཇུས་འགོད་ས་ཁོངས་དབར་མཆོངས་བརྒལ་བྱེད་པ།

Delete

བཙལ་འཚོལ་ཇུས་འགོད་ནང་གི་རེའུ་མིག་དོར་བ།

Tab

འབྲེལ་མཐུད་ཐིག་གདམ་ང་བྱེད་པ།

Shift+F10 མཐེབ་

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་བ།

F4

Shows a Preview.

F5

Runs query.

F7

Adds table or query.


"ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས་"སྒེའུ་ཁུང་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

Effect

+མར་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ།

+ཡར་གཏད་མདའ་རྩེ་

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་སྒོ་བརྒྱབ་པ།

Shift+Enter

ཕྲེང་གསར་པ་བསྒར་འཛུད།

གཡར་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

འོད་རྟགས་ཉིད་ཡིག་ཕྲེང་གོང་མའི་ནང་གནས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

མར་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

འོད་རྟགས་ཉིད་ཡིག་ཕྲེང་འོག་མར་གནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

Enter མཐེབ་

ཡིག་དུམ་ནང་གི་ནང་འཇུག་མཇུག་སྒྲིལ་རྗེས་འོད་རྟགས་དེ་ཡིག་དུམ་འོག་མར་གནས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

+F6

གལ་སྲིད་ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ་གནས་མེད་ན་ མདོ་གནས་ཉིད་ཚོད་ཆས་དང་པོར་ཇུས་འགོད་བྱ་དགོས། ཚོད་ཆས་དང་པོ་ཞེས་པ་ནི་རེའུ་བྱང་ལག་རོགས་བྱ་ཡུལ་དང་པོ་སྒྲིག་ཡོད།


Basic གླེང་སྒྲོམ་ལ་སྤྱོད་པའི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

Effect

+PageUp

འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ཡི་དར་མཆོངས་བརྒལ་བྱེད་པ།

+PageDown

འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ཡི་དར་མཆོངས་བརྒལ་བྱེད་པ།

F6

Jumps between windows.

Tab

ཚོད་ཆས་ཡིག་དུམ་གྱི་གདམ་ང་།

Shift+Tab མཐེབ་

ཚོད་ཆས་ཡིག་དུམ་ལ་ལུགས་ལྡེག་གདམ་ང་བྱེད་པ།

+Enter མཐེབ་

འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཚོད་ཆས་བསྒར་འཛུད།

མདའ་རྩེའི་ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་

+Home མཐེབ་

ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཚོད་ཆས་ 1 mm ཀྱི་གོམ་པའི་རིང་ཚད་དུ་སྤོ་འགུལ་བྱེད་པ་ཚེགས་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་འོག་བཀོལ་སྤྱོད་འདིས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཚོད་ཆས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

+Tab

ཚེགས་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་འོག་ཚེགས་སྣེ་འོག་མར་མཆོངས་པ།

Shift+ +Tab

ཚེགས་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་འོག་གོང་གི་ཚིག་སྣེར་མཆོངས་བརྒལ་བྱེད་པ།

Esc མཐེབ་

མིག་སྔའི་གདམ་ང་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པ།


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

Effect

སྟོང་མིག་མཐེབ་

ཡིག་ཕྲེང་གི་གདམ་ང་བརྗེས་པ།(ཡིག་ཕྲེང་རྩོམ་སྒྲིག་གི་མ་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་སྐབས་ཕུད་)

+Tab

Toggles row selection.

Shift+སྟོང་མིག་མཐེབ་

Selects the current column.

+PageUp

Moves pointer to the first row.

+PageDown

Moves pointer to the last row.


Please support us!