More Controls

The More Controls toolbar opens when you click the More Controls icon on the Form Controls toolbar.

གྲགྲངས་ཐང་སྙོམ་སྒྲིག་མཐེབ།

རིས་རྟགས།

གྲངས་ཐང་སྙོམས་སྒྲིག་གནོན་མཐེབ་གསར་བཟོ་བྱེད།

གལ་སྲིད་ལས་ཁྲའི་ནང་གྲངས་ཐང་སྙོམས་སྒྲིག་གནོན་མཐེབ་གསབ་སྣོན་བྱེད་ "གཞི་གྲངས།"འདེམས་གཞི་ཁཱའི་ཤོག་ངོས་སྤྱོད་དེ་གྲངས་ཐང་སྙོམས་སྒྲིག་མཐེབ་དང་དྲ་མིག་དབར་ཆ་ཕྱོགས་ཐག་སྦྲེལ་གསར་བཟོ་བྱེད། དེར་བརྟེན་ དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་བཟོ་བཅོས་སྐབས་ གྲངས་ཐང་སྙོམས་སྒྲིག་མཐེབ་ཀྱི་ནང་དོན་ཡང་བཟོ་བཅོས་བྱེད། དེ་ལས་ལྟོག་ན་ གལ་སྲིད་གྲངས་ཐང་སྙོམས་སྒྲིག་མཐེབ་ཀྱི་ཐང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ན་ དྲ་མིག་ནང་དོན་ཡང་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་མདའ།

རིས་རྟགས།

འགྲིལ་འཁོར་མདའ་གསར་བཟོ་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་གཤམ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

UI མིང་།

བརྡ་སྤྲོད།

འགྲིལ་འཁོར་ཐང་ཆུང་ཤོས།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་མཐོ་ཚད་ཆུང་ཤོས་ཡང་ན་ཞེང་ཚད་ཆུང་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་ཐང་ཆེ་ཤོས།

འགྲིལ་འཁོར་མདའ་མཐོ་ཚད་ཆེ་ཤོས་ཡང་ན་ཞེང་ཚད་ཆེ་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་ཐང་ཁས་ལེན་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་ཁས་ལེན་མཐོ་ཚད་ཡང་ན་ཞེང་ཚད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཁ་ཕྱོགས།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ ཆུ་སྙོམས་ཡང་ན་དྲང་འཕྱང་།

འགྱུར་བ་ཆུང་བ།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་གོང་འགྲིལ་འཁོར་གི་ཐང་ཆུང་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དཔེར་ན་ མདའ་རྩེ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

འགྱུར་བ་ཆེ་བ།

འགྲིལ་འཁོར་མདའ་གོང་འགྲིལ་འཁོར་གི་ཁ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དཔེར་ན་ འགྲིལ་འཁོར་འདྲེད་ལིང་དང་མདའ་རྩེ་དབར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཕྱིར་འགྱངས།

འགྲིལ་འཁོར་མདའ་ཕོག་ཐུབ་བྱུང་བའི་བྱ་ལས་དབར་ཕྱིར་འགྱངས་བྱས་པའི་ཧའོ་སྐར་ཆའི་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དཔེར་ན་ འགྲིལ་འཁོར་མདའ་ཐོག་གི་གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ཙིག་རྟགས་གནོན་མཐེབ་གནོན་འཛིན་སྐབས་ཐོན་པའི་ཕྱིར་འགྱངས་མཚོན་རྟགས་ཚོས་གཞི།

མཚོན་རྟགས་ཚོས་གཞི།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་ཐོག་གི་མདའ་ཙེ་ཚོས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

མཐོང་རུང་བའི་ཆེ་ཆུང་།

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

བཪྙན་རིས་གནོན་མཐེབ།

རིས་རྟགས།

མངོན་པའི་བཪྙན་རིས་ཀྱི་གནོན་མཐེབ་བཟོས།རིས་དབྱིབས་ཀྱི་མཚོན་པ་ཕུད་ བཪྙན་རིས་གནོན་མཐེབ་དང་"སྤྱིར་བཏང་།"གནོན་མཐེབ་འདྲ་བའི་གཏོགས་གཤིས་ལྡན།

པར་རིས་ཚོད་འཛིན།

རིས་རྟགས།

བཪྙན་རིས་ཚོད་ཆས་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད། དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནས་བཪྙན་རིས་ལ་གསབ་སྣོན་བྱེད་པ་སྤྱོད།རེའུ་བྱང་ཡིག་ཚགས་ནང་དེའི་ནང་ཚོད་ཆས་ཞིག་ཆ་རྡེབ་བྱེད་རིས་དབྱིབས་བསྒར་འཛུད།གླེང་སྒྲོམ་ཁ་འབྱེད་ བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ད་དུང་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་(མ་ཚུལ་འཆར་འགོད་འོག་ལ་མིན་པ་)ཡོད་ གཞན་ཡང་བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་དང་སུབ་པའི་བཀའ་ཚིག་སྤྱོད་པ་ཁྱེར།

རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་བཪྙན་རིས་མངོན་ བཪྙན་རིས་ཚོད་ཆས་ནི་འབྲི་འགོད་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་གཏན་འཁེལ་མི་བྱེད་ ད་དུང་བཪྙན་རིས་གསར་པ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཚོད་འཛིན་ངེས་པར་དུ་བཪྙན་རིས་རིགས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ཞིག་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ དེར་བརྟེན་ གཏོགས་གཤིས་སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་གཞི་གྲངས།འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཤོག་ངོས་ཐོག་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ།

རིས་རྟགས།

ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ན་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་ཚེས་གྲངས་ཐང་སྤྱོད་ཆོག

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ་རྩོམ་སྒྲིག་ཧ་ཅང་སླ་ སྤྱོད་པོ་ནི་གོང་ཕྱོགས་མདའ་མཐེབ་བམ་ཡང་ན་འོག་ཕྱོགས་མདའ་རྩེ་མཐེབ་ཁོ་བརྒྱུད་དགོས་ངེས་་ཡིན་ འོད་རྟགས་གནས་སའི་ཚེས་ ཟླ་བ་ཡང་ན་ལོའི་ཐང་འཕར་སྣོན་ཡང་ན་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆོག


ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་ལྟག་དོན་དྲན་བརྡ།

དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ།

རིས་རྟགས།

དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ན་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་རེའུ་བྱང་གི་དུས་ཚོད་ཐང་འདེམས་སྤྱོད་བྱེད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ་སྒྲིག་ཧ་ཅང་སླ་ སྤྱོད་པོ་ནི་གོང་ཕྱོགས་མདའ་མཐེབ་བམ་ཡང་ན་འོག་ཕྱོགས་མདའ་རྩེ་མཐེབ་ཁོ་བརྒྱུད་དགོས་ངེས་་ཡིན་ འོད་རྟགས་གནས་སའི་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་ཡང་ནསྐར་ཆའི་ཐང་འཕར་སྣོན་ཡང་ན་་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆོག


ཡིག་ཆ་འདེམས།

རིས་རྟགས།

ཡིག་ཆ་འདེམས་པའི་གནོན་མཐེབ་སྤྱོད་པ་གཅིག་གསར་བཟོ་བྱེད།

གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ།

རིས་རྟགས།

གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ན་ གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་ནང་གྲངས་ཐང་འདེམས་སྤྱོད་བྱེད།

དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ།

རིས་རྟགས།

དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ན་ རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

སྒྲིབ་ཨང་ཡིག་དུམ།

རིས་རྟགས།

སྒྲིབ་ཨང་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།སྒྲིབ་ཨང་ཡིག་དུམ་ནི་རྩོམ་སྒྲིག་སྒྲིབ་ཨང་དང་ཡིག་རྟགས་སྒྲིབ་ཨང་ལས་གྲུབ། རྩོམ་སྒྲིག་སྒྲིབ་ཨང་ནང་འཇུག་རུང་བའི་གཞི་གྲངས་གཏན་འཁེལ་ལ་སྤྱོད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

དོ་སྣང་བྱེད་ HTML རྣམ་གཞག་ནང་སྒྲིབ་ཨང་ཡིག་དུམ་བསམ་གཞིགས་མི་བྱེད།


ཚོ་སྒྲོམ།

རིས་རྟགས།

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


རེའུ་མིག་ཚོད་འཛིན།

རིས་རྟགས།

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

འབྲེལ་ཡོད་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ཀྱི་དམིགས་གསལ་ཆ་འཕྲིན།

ཕྱོགས་སྟོན་ཚང་།

རིས་རྟགས།

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Please support us!