མཆན་འགོད།

[མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Icon Callouts

རྟགས་འགོད།


Click an icon from the Callouts toolbar, then drag in the document to draw the shape.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

དབྱིབས་འགའ་ཞིག་ལ་ཚོད་ཚེག་ཡོད་པས་ཚོད་ཚེག་འདི་དག་འདྲུད་སྒུལ་གྱིས་དབྱིབས་ཀྱི་གཏོགས་གཤིས་བཟོ་བཅོས་བྱ་དགོས། ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་ཉིད་དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོད་ཚེག་འདི་དག་སྟེང་དུ་ལག་དབྱིབས་རྟགས་སུ་གྱུར།


Please support us!