སྔོན་པའི་སྡུར་ཚད།

འདེམས་ངེས་པའི་རིས་གཟུགས་བྱ་ཡུལ་ནང་སྔོན་པའི་ RGB ཚོས་གཞིའི་ཚོ་ཆས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ། གྲངས་ཐང་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་ -100%(སྔོན་པོ་མེད་)ནས་ +100%(ཆ་ཚང་སྔོན་པོ་ཡིན་)བར་རོ།

རིས་རྟགས།

སྔོན་པའི་སྡུར་ཚད།

Please support us!