རང་འགུལ་སྦྱོར་འབྲིའི་བརྟག་དཔྱད།

ནང་འཇུག་སྐབས་རང་འགུལ་གྱིས་སྦྱོར་འབྲིའི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་མ་ཟད་གཤམ་ཐིག་སྤྱད་ནས་ནོར་སྐྱོན་ལ་རྟགས་བཀོད་པའོ།

Automatic Spell Checking On/Off

Automatic Spell Checking On/Off

ཡིག་ཚགས་ནང་ཐོན་པའི་སྦྱོར་འབྲིའི་ནོར་སྐྱོན་ལ་གཤམ་ཐིག་དམར་པོ་སྤྱད་ནས་འབུར་དུ་མངོན་པར་བྱ་དགོས། གལ་སྲིད་འོད་རྟགས་དེ་གཤམ་ཐིག་དམར་པོས་རྟགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཚིག་གང་ཞིག་གི་ཐོག་ཡོད་ན་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་པས་བཟོ་བཅོས་འགྲོས་འགོ་ལྡན་གྱི་རེའུ་འགོད་གཅིག་ཐོབ་པར་འགྱུར། བཟོ་བཅོས་འགྲོས་འགོ་ཞིག་བདམས་ནས་འགྲོས་འགོ་བཏོན་པའི་ཡིག་ཚིག་གིས་ནོར་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚིག་ཚབ་བརྗེ་བྱེད། གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་རྩོམ་སྒྲིག་སྐབས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ནོར་སྐྱོན་ཡང་བསྐྱར་ཐོན་ན་ནོར་སྐྱོན་དེ་ཉིད་རང་འགུལ་གྱིས་དག་སེལ་བྱེད།

གལ་སྲིད་"རང་འགུལ་དག་བཅོས།"གླེང་སྒྲོམ་གྱི་"ཚབ་བརྗེ།"འདེམས་གཞི་ཁྭ་ནང་ཡི་གེ་ཞིག་བསྡུ་དགོས་ན་རང་འགུལ་དག་བཅོས་ཀྱི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ།ཡི་ནང་[རང་འགུལ་དག་བཅོས།]ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་བདམས་པས་ཆོག་གོ འཕར་ཐོན་གྱི་ཡན་ལག་ཚལ་ཐོའི་ནང་ཁྱེད་ལ་འདེམས་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་ཚིག་ཪྙེད་ཐུབ། ཡིག་ཚགས་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ནི་ཚབ་བརྗེ་བྱས་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་ཚབ་བརྗེའི་དྲ་མིག་ནང་བསྡུས་པའོ།

Please support us!