Setting Indents, Margins, and Columns

ཙིག་རྟགས་སྤྱད་ནས་མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་སམ་འདེམས་ངེས་དུམ་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་སྐུམ་དང་མཐའ་རྒྱང་ལ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

བྱ་ཡུལ་དང་ བཪྙན་རིས་སམ་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་བདམས་པས་ན་ཚད་ཁྲེའི་ཐོག་བྱ་ཡུལ་དེའི་མཐའ་སྒྲོམ་མངོན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་སྤྱད་ནས་ཚད་ཁྲེའི་ཐོག་མཐའ་སྒྲོམ་འདྲུད་སྒུལ་གྱིས་མཐའ་སྒྲོམ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག

གལ་སྲིད་འོད་རྟགས་ཉིད་རེའུ་མིག་དྲ་མིག་ནང་གནས་ཡོད་ན་ཙིག་རྟགས་སྤྱད་ནས་ཚད་ཁྲེའི་ཐོག་དྲ་མིག་ནང་དོན་ནང་སྐུམ་འདྲུད་ནས་ནང་སྐུམ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག ཁྱེད་ནས་ཚད་ཁྲེའི་ཐོག་རེའུ་མིག་གི་ས་མཚམས་ཐིག་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག་ལ་དོན་དངོས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཐིག་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་པ་བརྒྱུད་བཟོ་བཅོས་ཀྱང་བྱས་ཆོག

Icon

རིས་རྟགས་འདིས་མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་ཀྱི་ཕྲེང་འགོའི་གཡོན་ནང་སྐུམ་(གོང་གི་ཟུར་གསུམ་)དང་དུམ་མཚམས་དེའི་ཡིག་ཕྲེང་གཞན་གྱི་གཡོན་ནང་སྐུམ་(འོག་གི་ཟུར་གསུམ་)བཅས་ལ་རྟགས་བཀོད་པའོ།

Icon

ཚད་ཁྲེའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་རིས་རྟགས་ཀྱིས་མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་ཀྱི་གཡས་ནང་སྐུམ་གསབ་སྟོན་བྱེད།

ལས་འགན།

བཀོལ་སྤྱོད།

གཡོན་ནང་སྐུམ་བཀོད་སྒྲིག

Drag the bottom left mark to the right while pressing the mouse button.

འགོ་ཕྲེང་དེ་གཡོན་ནས་ནང་སྐུམ་བྱེད།

Drag the top left mark to the right while pressing the mouse button.

གཡས་ནས་ནང་སྐུམ་བྱེད།

Drag the mark on the right to the left while pressing the mouse button.


tip

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


note

དུམ་མཚམས་ཀྱི་ནང་སྐུམ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་སྐབས་བཀོད་སྒྲིག་ཟིན་པའི་རེའུ་འགོད་རྟགས་ལ་འགྱུར་བ་མི་ཐེབས། གལ་སྲིད་བཀོད་སྒྲིག་ཟིན་པའི་རེའུ་འགོད་རྟགས་དུམ་མཚམས་ཀྱི་མཐའ་རྒྱང་ཕྱིར་ལུས་ན་དེ་དག་སྔར་བཞིན་གནས་ཡོད་ཀྱང་མངོན་པར་མི་བྱེད།


Please support us!