རེའུ་འགོད་རྟགས་བཀོད་སྒྲིག

ཙིག་རྟགས་སྤྱད་ནས་ཚད་ཁྲེའི་ཐོག་མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་སམ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་དུམ་མཚམས་ཚང་མར་རེའུ་འགོད་རྟགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

ཁས་ལེན་གྱི་རེའུ་འགོད་རྟགས་ཐོག་མར་འཕྲེད་ཕྱོགས་ཚད་ཁྲེའི་ནང་མངོན། འོན་ཀྱང་ རིས་འགོད་རྟགས་ཤིག་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཚར་ཕྱིན་བཀོད་སྒྲིག་ཟིན་པའི་རེའུ་འགོད་རྟགས་ཀྱི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁས་ལེན་རེའུ་འགོད་རྟགས་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཐུབ།

རེའུ་འགོད་གནས་བསྒར་འཛུད་དང་རྩོམ་སྒྲིག་

Please support us!