བཙལ་འཚོལ་ཟིན་ཐོ།

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

འཚོལ་བའི་ཟིན་ཐོ།


རེའུ་མིག་བཤེར་འཚོལ་སྐབས་ བཤེར་འཚོལ་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་མིག་སྔའི་རེའུ་མིག་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཡིན། རེའུ་འགོད་བཤེར་འཚོལ་སྐབས་བཤེར་འཚོལ་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་རེའུ་འགོད་འདི་དང་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་རེའུ་མིག་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཡིན་ནོ།

tip

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


བཤེར་འཚོལ་བྱེད་ནུས་ཡང་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ལ་སྤྱད་ཆོག རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ནང་ནས་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་ནུས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྐབས་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ཀྱི་སྟར་པ་ཡོད་ཚད་བཤེར་འཚོལ་ཐུབ་ སྟར་པ་འདི་དག་དང་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་སྟར་པ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཟླར་འགྱུར།

བཤེར་འཚོལ་ནང་དོན།

བཤེར་འཚོལ་རིགས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

ཡི་གེ།

སྒྲོམ་ནང་བཤེར་འཚོལ་གཤར་བྱང་ནང་འཇུག་གམ་རེའུ་འགོད་ནང་ནས་བཤེར་འཚོལ་གཤར་བྱང་འདེམས་པ། འོད་རྟགས་གནས་སའི་ཡིག་དེབ་ནི་ཡིག་དེབ་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱས་ཟིན། དོ་སྣང་དགོས་རྒྱུར་ རེའུ་བྱང་ནང་བཤེར་འཚོལ་ལག་བསྟར་བྱེད་སྐབས་རེའུ་འགོད་རྟགས་དང་ཕྲེང་བརྗེ་རྟགས་གཉིས་ལས་སྣོན་བྱ་ཐབས་བྲལ།

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

ཡིག་དུམ་ནང་དོན་ནི་ NULLཡིན་པ།

གཞི་གྲངས་མི་ཚུད་པའི་ཡིག་དུམ་བཙལ་འཚོལ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

ཡིག་དུམ་ནང་དོན་ནི་ NULLམ་ཡིན་པ།

གཞི་གྲངས་ཚུད་པའི་ཡིག་དུམ་བཙལ་འཚོལ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

བཤེར་འཚོལ་ས་ཁོངས།

བཤེར་འཚོལ་དགོས་པའི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

རེའུ་བྱང་།

བཤེར་འཚོལ་དགོས་པའི་གཏན་ཚིགས་རེའུ་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

note

མིག་སྔའི་རེའུ་བྱང་ཡིག་ཚགས་ནང་གཏན་ཚིགས་རེའུ་བྱང་མང་དུ་ཚུད་པ་ཁོ་ནའི་སྐབས་ད་གཟོད་རེའུ་བྱང་རེའུ་བྱང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་མངོན། རེའུ་འགོད་བཤེར་འཚོལ་ལམ་འདྲི་རྩད་སྐབས་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་འདི་ཉིད་མི་མངོན་ནོ།


རེའུ་བྱང་ཡིག་ཚགས་ནང་གཏན་ཚིགས་རེའུ་བྱང་དུ་མ་ཚུད་ཆོག གཏན་ཚིགས་རེའུ་བྱང་རེ་རེ་ནི་རང་ཙུགས་ཀྱི་རེའུ་བྱང་ཚོ་ཆས་ཡིན་པ་མ་ཟད་སོ་སོར་རེའུ་མིག་ཞིག་དང་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

རེའུ་བྱང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ལ་ཚོད་འཛིན་ཆས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་རེའུ་བྱང་ཚུད་པའི་མིང་ཡོད་ཚད་ཚུད་ཡོད།

ཡིག་དུམ་ཡོངས་རྫོགས།

ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་པ། གལ་སྲིད་རེའུ་མིག་ནང་བཤེར་འཚོལ་ལག་བསྟར་བྱས་ན་ བཤེར་འཚོལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཡིན། གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་ནང་བཤེར་འཚོལ་ལག་བསྟར་བྱས་ན་ བཤེར་འཚོལ་ཁྱབ་ཁོངས་གི་གཏན་ཚིགས་རེའུ་བྱང་(རེའུ་བྱང་ནང་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་རེའུ་བྱང་)གི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཡིན། གལ་སྲིད་རེའུ་མིག་ནང་བཤེར་འཚོལ་ལག་བསྟར་བྱས་ན་ བཤེར་འཚོལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་ཐག་སྦྲེལ་ནས་ཕན་ནུས་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཡིན།

ཡིད་གཟབ་དགོས་རྒྱུར་ མིག་སྔའི་གཏན་ཚིགས་རེའུ་འགོད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ནི་རེའུ་འགོད་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་དང་མཚུངས་མི་དགོས། གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཡིག་དུམ་གྱིས་གཞི་གྲངས་ཁུངས་སུ་ཁ་གཏད་ཡོད་ན་(གཏན་ཚིགས་རེའུ་བྱང་དུ་མ་)ཡིག་དུམ་ཆ་ཚང་འདེམས་གཞི་སྤྱོད་པའི་སྐབས་རེའུ་བྱང་ཡིག་ཚགས་ནང་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ཁོ་ན་བཤེར་འཚོལ་བྱེད།

ཡིག་དུམ་རེ་རེ།

གཏན་འཁེལ་གྱི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་བཤེར་འཚོལ་བྱས་པ།

བཀོད་སྒྲིག

མཚན་འཇོག་ནི་བཤེར་འཚོལ་ཚོད་འཛིན་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་སྤྱོད་པའོ།

གནས་ས།

བཤེར་འཚོལ་གཤར་བྱང་དང་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་སྤྱད་ཆོག

Position

Description

ཡིག་དུམ་ནང་གི་གནས་གང་རུང་།

གནས་གང་རུང་དུ་བཤེར་འཚོལ་རི་མོ་ཚུད་པའི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཕྱིར་ལོག་པ།

ཡིག་དུམ་གྱི་འགོ་ཚུགས་གནས།

བཤེར་འཚོལ་མ་ཚུལ་དེ་ཡིག་དུམ་འགོ་ཚུགས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཕྱིར་ལོག་པ།

ཡིག་དུམ་གྱི་མཇུག་ཏུ།

བཤེར་འཚོལ་གཤར་བྱང་ཉིད་ཡིག་དུམ་མཇུག་སར་གནས་པའི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་ཕྱིར་ལོག་པ།

ཡིག་དུམ་ཁྱོན་ཡོངས།

བཤེར་འཚོལ་གཤར་བྱང་རྦད་དེ་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་དང་འཚམས་པའི་ཡིག་དུམ་ཕྱིར་ལོག་པ།


note

གལ་སྲིད་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་ཀྱི་མཚོན་ཐབས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་ན་བྱེད་ནུས་འདི་ཉིད་སྤྱོད་པར་མི་བྱའོ།


ཉེར་སྤྱོད་པའི་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བཤེར་འཚོལ་སྐབས་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་ཡོད་ཚད་དགོས་པའི་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་ཟེར་བ་ནི་གཤམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་སྤྱད་ནས་གསར་དུ་འཛུགས་པའི་མཐོང་ཐུབ་པའི་རྣམ་གཞག་ཡོད་ཚད་ལ་བརྗོད།

  1. རེའུ་འགོད་ཇུས་འགོད་ནང་ཡིག་དུམ་གཏོགས་གཤིས་སྤྱོད་པ།

  2. གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་ནང་སྟར་པ་བརྒྱུད་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ།

  3. རེའུ་བྱང་ནང་ཚོད་འཛིན་ཆས་གཏོགས་གཤིས་བརྒྱུད།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ནས་རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ལ་མིག་བཤར་མཛད་དགོས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཤེར་འཚོལ་སྐབས་མིག་སྔའི་མཐོང་ཐུབ་པའི་རྣམ་གཞག་གམ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཁས་ལེན་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་མིན་བདམས་ང་གནང་ཆོག གལ་སྲིད་ཉེར་སྤྱོད་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་ན་རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་སམ་རེའུ་བྱང་ནང་སྔོན་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཟིན་པའི་རྣམ་གཞག་ལྟར་བཤེར་འཚོལ་བྱེད། གལ་སྲིད་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདི་ཉིད་འདེམས་མེད་ན་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཉར་ཚགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལྟར་བཤེར་འཚོལ་བྱེད།

དཔེ་གཞི།

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

ཉེར་སྤྱོད་པའི་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག

རི་མོ་བཤེར་འཚོལ།

ཁ་ཕྱེ་བ།

"Feb" ནི་འཚོལ་ཐུབ་ འོན་ཀྱང་ "2" ནི་མི་ཐུབ་བོ།

ཁ་བརྒྱབ་པ།

"2" འཚོལ་ཐུབ་པ་དང་ "Feb" ནི་མི་ཐུབ་བོ།


ང་ཚོས་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་སྤྱད་ནས་བཤེར་འཚོལ་དགོས་རྒྱུ་འོས་སྦྱོར་བྱ་རྒྱུ་ལགས།

གཤམ་གྱི་དཔེ་གཞིས་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་མི་སྤྱོད་པར་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་པའི་སྐབས་ཕལ་ཆེར་འཕྲད་པའི་གནད་དོན་མངོན་པར་བྱས་ཡོད། འདི་དང་སྤྱོད་བཞིན་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་དབར་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཅིང་དམིགས་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ཁུལ་ཁས་ལེན་རྣམ་གཞག་སྤྱོད་པ་ཁོ་ནའི་སྐབས་ཐོན་པའོ།

བཤེར་འཚོལ་འབྲས་བུ།

རྒྱུ་རྐྱེན།

"5" returns "14:00:00" as a time.

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" returns all records of a standard date field.

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་ཚེས་གྲངས་/དུས་ཚོད་ཚོ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་ནང་ཚེས་གྲངས་ཐང་ཞིག་གསོག་ཉར་བྱེད།

"45.79" དེ་ "45.79"ལ་ཕྱིར་མི་ལོག་ཐ་ན་ གནས་སའི་འོག་འདེམས་གཞིའི་ཡིག་དུམ་ཆ་ཚང་བདམས་ནའང་ཕྱིར་མི་ལོག་

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


དཔེ་གཞི་འདིའི་ནང་ཚད་ལྡན་རྣམ་གཞག་ཟེར་བ་ནི་ནང་ཁུལ་ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་ཀྱིས་སྤྱོད་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་བརྗོད། སྤྱོད་པ་པོས་རྣམ་གཞག་འདི་ཉིད་མཐོང་བའི་རེ་བ་མེད་ ལྷག་དོན་དེ་ཉིད་འདྲ་བཅོས་གཞི་གྲངས་རིགས་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་(དཔེར་ན་ dBase གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ་)དེ་བས་མཐོང་བའི་ངེས་པ་མེད། འདི་ནི་སྤྱོད་བཞིན་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་དང་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེ་རེས་ཐག་གཅོད་དོ། གལ་སྲིད་དོན་དངོས་མངོན་པའི་ནང་དོན་ཁོ་ན་འཚོལ་རྒྱུའི་རེ་བ་མཛད་ན་"ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་སྤྱོད་པའི།"འདེམས་གཞི་སྤྱད་ནས་བཤེར་འཚོལ་བྱས་ན་ཅུང་ཟད་འཚམས། དཔེར་ན་བཤེར་འཚོལ་"ཚེས་གྲངས།" "དུས་ཚོད།" "ཚེས་གྲངས་/དུས་ཚོད།"དང་"གྲངས་ཀ་/ལྡབ་གཉིས།"སོགས་ཀྱི་ཡིག་དུམ།

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

གལ་སྲིད་ཉེད་སྤྱོད་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་བྱེད་ནུས་སྤྱད་ནས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བཤེར་འཚོལ་འབྲས་བུའི་ནང་བདམས་ཟིན་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ཉིད་"1"ཏུ་མངོན་པ་དང་འདེམས་མེད་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ཉིད་ "0"དུ་མངོན་ མཚན་འཇོག་བྱས་མེད་པའི་(རིམ་གསུམ་གནས་སྟངས་)བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ཉིད་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་སྟོང་པར་མངོན། གལ་སྲིད་བཤེར་འཚོལ་སྐབས་ཉེར་སྤྱོད་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་བྱེད་ནུས་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་ན་སྤྱོད་བཞིན་པའི་སྐད་བརྡ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཐང་ "TRUE" ངམ་ "FALSE"མངོན་ནོ།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་བཤེར་འཚོལ་སྐབས་གལ་སྲིད་ཉེར་སྤྱོད་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་འདེམས་གཞི་སྤྱད་ན་ བཤེར་འཚོལ་གྱི་འབྲས་བུ་ནི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པའི་ཡི་གེ་དེ་ཡིན། གལ་སྲིད་བཤེར་འཚོལ་སྐབས་ཉེར་སྤྱོད་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་སྤྱོད་པར་མི་བྱ་ན་བཤེར་འཚོལ་གྱི་འབྲས་བུ་ནི་ཚད་ལྡན་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་དང་ལྟོས་ཟླར་འགྱུར་པའི་ནང་དོན་ཡིན་ནོ།

ཡིག་ཆེན་ཡིག་ཆུང་དབྱེ་བ།

བཤེར་འཚོལ་སྐབས་ཡིག་ཆེན་ཡིག་ཆུང་གི་དབྱེ་བ་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

རྒྱབ་ལ་ཕྱོགས་པའི་བཤེར་འཚོལ།

ལྡོག་ཕྱོགས་ཁ་ཕྱོགས་ལྟར་བཤེར་འཚོལ་དགོས་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ་སྟེ་མཐའ་མཇུག་གི་ཟིན་ཐོ་ནས་ཐོག་མའི་ཟིན་ཐོ་བར་ཡིན།

སྟེང་ནས་/འོག་ནས།

བསྐྱར་དུ་བཤེར་འཚོལ་འགོ་ཚུགས་པ། མདུན་དུ་ཕྱོགས་ནས་བཤེར་འཚོལ་བྱས་པ་ནི་ཟིན་ཐོ་དང་པོ་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་བསྐྱར་དུ་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་པ་དང་རྒྱབ་ཏུ་ཕྱོགས་ནས་བཤེར་འཚོལ་བྱས་ནི་མཐའ་མའི་ཟིན་ཐོ་ནས་འགོ་ཚུགས་ཏེ་བསྐྱར་དུ་བཤེར་འཚོལ་བྱེད།

ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་མཚོན་ཚུལ།

You can use the following wildcards:

ཀུན་འཕྲོད་རྟགས།

གོ་དོན།

དཔེ་གཞི།

?

ཡིག་རྟགས་གང་རུང་ཞིག་མཚོན་པ།

"?loppy" ཕྱིར་ལོག་ "Floppy"

"M?ller" Miller དང་ Mullerཕྱིར་ལོག་པ།

*

0འམ་ཡིག་རྟགས་གང་རུང་ཡང་དག་ཅིག་བཙལ་འཚོལ་བྱེད་པ།

"*-*" ཕྱིར་ལོག་ "ZIP-Drive" དང་ "CD-ROM"

"M*er" "M"ཡིས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་ "er" ཡིས་མཇུག་བསྡུ་བའི་གཤར་བྱང་ཡོད་ཚད་དུ་ཕྱིར་ལོག་(དཔེར་ན་ Muller、Miller、Meier)


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

དྲང་ཕྱོགས་མཚོན་ཚུལ།

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

དྲང་ཕྱོགས་མཚོན་ཚུལ་

ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་མཚོན་ཚུལ་སྤྱད་ནས་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་པ།

དྲང་ཕྱོགས་མཚོན་ཐབས་སྤྱད་ནས་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་པ།

?

.

*

.*


Similarity Search

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Match character width (only if Asian languages are enabled)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Sounds like (Japanese) (only if Asian languages are enabled)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

དེ་གཅིག་མཚུངས་སུ་འཇོག་པ།

Specifies the options to be treated as equal in a search.

སྣང་ཚུལ།

Specifies the characters to be ignored.

གནས་སྟངས།

གནས་སྟངས་ཚང་ དུ་བཤེར་འཚོལ་ཐུབ་པའི་ཟིན་ཐོ་མངོན་པར་བྱེད། རེའུ་མིག་གི་མཇུག་མཚམས་(སམ་འགོ་ཚུགས་པར་)སུ་བཤེར་འཚོལ་སླེབས་པའི་སྐབས་རང་འགུལ་གྱིས་འགོ་ཚུགས་སར་(རམ་མཇུག་མཚམས་སུ་)བསྒྱུར་ནས་མུ་མཐུད་བཤེར་འཚོལ་བྱེད།

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

གལ་སྲིད་བཤེར་འཚོལ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ན་རེའུ་མིག་ནང་གི་ལྟོས་བཅས་ཡིག་དུམ་འབུར་དུ་མངོན་པར་བྱེད། བསྐྱར་དུ་བཤེར་འཚོལ་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པས་མུ་མཐུད་བཤེར་འཚོལ་ཐུབ། བརྩིས་མེད་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་བཤེར་འཚོལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད།

ཁ་རྒྱག་པ།

གླེང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱག་པ། LibreOffice ཕྱིར་ཐོན་མ་བྱས་སྔོན་ཐེངས་གོང་མའི་བཤེར་འཚོལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་བཀོད་སྒྲིག་ཉར་ཚགས་བྱེད།

གལ་སྲིད་དུས་གཅིག་ཏུ་རེའུ་མིག་གམ་རེའུ་བྱང་དུ་མ་ཁ་ཕྱེ་ན་ཡིག་ཚགས་རེ་རེ་ལ་བཤེར་འཚོལ་འདེམས་གཞི་མི་འདྲ་བ་རེ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཆོག ཡིག་ཚགས་འདི་དག་ཁ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་མཐའ་མཇུག་ཏུ་ཁ་བརྒྱབ་པའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་བཤེར་འཚོལ་འདེམས་གཞི་ཞིག་ཉར་ཚགས་བྱེད།

Please support us!