ཡིག་དེབ།

བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ།

གལ་སྲིད་བསྒར་འཛུད་གཞི་གྲངས་མཛོད་སྟར་པའི་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཡི་གེའི་འདེམས་གཞི་བདམས་ན་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་མིག་བཤར་ཆས་ནང་བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་ནང་དོན་དེ་ཡི་གེར་བརྩིས་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད། གླེང་སྒྲོམ་འདིའི་ནང་བརྒྱུད་གཏོང་དགོས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་མམ་སྟར་པ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག་ལ་ ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག་གོ

གལ་སྲིད་གཞི་གྲངས་ཉིད་ཡི་གེར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་བྱེད་ནུས་འདེམས་པའི་སྐབས་ཟིན་ཐོ་དུ་མ་བདམས་ན་ཟིན་ཐོའི་གྲངས་ཚད་ལ་གཞིགས་ནས་ཟླ་སྒྲིལ་གཏག་པར་ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའོ།

ཡིག་དེབ།

ཡིག་དེབ་ས་ཁོངས་ནང་ མདའ་རྩེའི་གནོན་མཐེབ་སྤྱད་ནས་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་བསྒར་འཛུད་དགོས་རྒྱུའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་བདམས་ང་བྱེད་པ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་སྟར་པ།

Lists all columns of the database table, which can be accepted in the selection list box to insert them into the document. Select the database columns that you want to insert it in the document.

>

Moves the fields that you selected in the Database columns list box into the selection field. You can also double-click the entry to select it.

བདམས་ང་།

Lists the database columns that you selected to be inserted into the document. You can also enter text here. This text will be also inserted into the document. The entries' order in the selection field corresponds to the data order in the document.

རྣམ་གཞག

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ཉིད་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་སྐབས་སྤྱོད་རྒྱུའི་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ནས།

གཞི་གྲངས་མཛོད་རྣམ་གཞག་དང་ལེན།

བདམས་ང་།

གལ་སྲིད་དམིགས་འཛུགས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཆ་འཕྲིན་དང་ལེན་མ་བྱས་ན་རེའུ་འགོད་ནང་ནས་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།འདིར་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་རྣམ་གཞག་ནི་དམིགས་འཛུགས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ཁོ་ནར་སྤྱོད་པ། དཔེར་ན་ཨང་ཀིའམ་པོ་ལེན་ཡིག་དུམ་ལྟ་བུའོ། གལ་སྲིད་‹©ཡིག་དེབ་རྣམ་གཞག་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་­—དུམ་བུ་བདམས་ན་བདམས་ངའི་རེའུ་འགོད་ནང་ནས་རྣམ་གཞག་ཅི་ཡང་འདེམས་ཐབས་བྲལ་ རྒྱུ་མཚན་ནི་རང་འགུལ་གྱིས་ཡིག་དེབ་རྣམ་གཞག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ལ་དགོས་པའི་རྣམ་གཞག་ད་དུང་སྒྲིག་མེད་ན་གཤར་བྱང་"རྣམ་གཞག་གཞན།..."བདམས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གཞགནང་དགོས་སྙམ་པའི་རྣམ་གཞག་མཚན་འཇོག་བྱ་དགོས།

རེའུ་འགོད་བདམས་ང་བྱས་པ་བརྒྱུད་གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག་མཚན་འཇོག་བྱས་པ་ནི་རྟག་ཏུ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གཞི་གྲངས་མཛོད་སྟར་པའི་ནང་ནས་བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན།

དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ།

By default, the inserted paragraphs are formatted with the current Paragraph Styles. This format corresponds to the "none" entry in the Paragraph Style list box. This is where you can select other Paragraph Styles to apply to the paragraph you want to insert into the document. The list box displays the available Paragraph Styles defined in LibreOffice and managed in the Style Catalog.

Please support us!