གཞི་གྲངས་ནས་ཡིག་དེབ།

རྟགས་འཁོད་ཀྱི་ཟིན་ཐོའི་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་འོད་རྟགས་གནས་ཡུལ་དུ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་དེ་ཉིད་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་སམ་ལས་དེབ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་སྐབས་རིས་རྟགས་འདི་ཉིད་ད་གཟོད་མཐོང་ཐུབ།

རིས་རྟགས།

གཞི་གྲངས་ནས་ཡིག་དེབ།

Please support us!