ཚོ་སྒྲིག་/རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་སྣེ་སྟོན་ ཡིག་དུམ་འདེམས་པ།

གོང་གི་ཤོག་ལྷེའི་རེའུ་མིག་ནང་གཏན་འཁེལ་གྱི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་འདེམས་པ་ ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་མམ་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.


ད་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་དུམ།

སྣེ་སྟོན་མདུན་གྱི་ཤོག་ལྷེ་གོང་མའི་ནང་དོན་ཞིང་བདམས་པའི་རེའུ་མིག་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད།

ཡིག་དུམ་མངོན་པ།

དེའི་གཞི་གྲངས་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་མམ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་གི་མངོན་པའི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ།

གནས་འདིར་སྤྲད་པའི་ཡིག་དུམ་ནི་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ཡིག་དུམ་ནང་ SQLབརྗོད་པའི་གཞི་རྒྱུ་ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས།ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས། ནང་མངོན་པ།

Please support us!