ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་/རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་སྣེ་སྟོན་ རེའུ་མིག་འདེམས་པ།

སྤྱོད་རུང་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ནང་རེའུ་མིག་གཅིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ རེའུ་མིག་ནང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་ནི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་མངོན་པ་ཡིན།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.


རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ལ་མཚོན་ན་ གནས་འདིར་མིག་སྔའི་རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་དང་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་རེའུ་མིག་མངོན་པར་བྱེད། ཐག་སྦྲེལ་རེའུ་མིག་ངེས་པར་དུ་ཉུང་མཐར་ཡང་ཡིག་དུམ་ཞིག་དང་མིག་སྔའི་རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་མཚུངས་པ་ཡིན། འདི་ལྟར་བྱས་ན་ཁ་གསལ་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་འཇུག་ཐུབ།

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ལ་ རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་དང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་མངོན་པའི་གཞི་གྲངས་ལྡན་པའི་རེའུ་མིག་བར་ངེས་པར་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོད།

རེའུ་མིག

རེའུ་མིག་ཡིག་དུམ་ནང་རེའུ་མིག་འདེམས་དགོས་ རེའུ་མིག་ནང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ནང་མངོན་པ།

གནས་འདིར་སྤྲད་པའི་རེའུ་མིག་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ཡིག་དུམ་ལ་བརྩིས་ནས་ SQL བརྗོད་པའི་གཞི་རྒྱུ་ ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས།ནང་མངོན་ནོ།

Please support us!