རེའུ་མིག་གཞི་རྒྱུའི་སྣེ་སྟོན་ ཡིག་དུམ་འདེམས་པ།

རེའུ་མིག་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ནང་ཡིག་དུམ་གང་དག་མངོན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ནི་སྐྱེ་གྲུབ་ཡིག་དུམ་ཡིན་ "ཚོད་ཆས་"ཡོ་ཆས་ཚང་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ་ "ཚོད་ཆས་མང་པོ་"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་འདྲུད་འགྱུའགྱུ་བྱེད། ངེས་པར་དུ་གཞི་གྲངས་མཛོད་སྦྲེལ་བ་ལྡན་དགོས།


ཡིག་དུམ་སྤྱོད་རུང།

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

=>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

ཡིག་དུམ་བདམས་པ།

རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་དང་ལེན་གྱི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་མངོན་པ།

Please support us!