རེའུ་མིག་གཞི་རྒྱུའི་སྣེ་སྟོན།

གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་ནང་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ན་རེའུ་མིག་གཞི་རྒྱུའི་སྣེ་སྟོན།རང་འགུལ་ངང་འགུལ་སློང་བྱེད། སྣེ་སྟོན་འདིའི་ནང་སྤེལ་རེས་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ནང་ཆ་འཕྲིན་གང་དག་གསལ་བ་འདེམས་པར་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ནི་སྐྱེ་གྲུབ་ཡིག་དུམ་ཡིན་ ཚོད་ཆས་ཡོ་ཆས་ཚང་ཁ་འབྱེད་རྒྱུ་ ཚོད་ཆས་མང་པོ་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་འདྲུད་འགུལ་བྱ།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

སྤྱོད་ཆོག་ཁ་བརྒྱབ་/ཁ་བརྒྱབ་སྣེ་སྟོན།རིས་རྟགས་ཀྱིས་སྣེ་སྟོན་རང་འགུལ་ངང་འགོག་པར་བྱེད།


རེའུ་མིག་གཞི་རྒྱུའི་སྣེ་སྟོན་ གཞི་གྲངས།

རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་དང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཟླ་ཡིན་པའི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་དང་རེའུ་མིག་འདེམས་པ། གལ་ཏེ་ཡིག་ཚགས་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ཡོད་ན་ དེའི་ནང་རེའུ་བྱང་ཡིག་དུམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་དུས་ཤོག་ངོས་འདི་མིང་མངོན་ནོ།

རེའུ་མིག་གཞི་རྒྱུའི་སྣེ་སྟོན་ ཡིག་དུམ་འདེམས་པ།

རེའུ་མིག་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ནང་ཡིག་དུམ་གང་དག་མངོན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རྩིས་མེད།

"རྩིས་མེད་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཅི་ཡང་ཉར་ཚགས་མི་བྱེད་པ་

གོམ་སྟབས་སྔོན་མ།

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

གོམ་སྟབས་རྗེས་མ།

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!