རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།

རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།ཁ་འབྱེད། རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།ནང་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་རེའུ་བྱང་ཡོད་ཚད་དང་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་དེ་བཞིན་ཁག་སོ་སོར་ལྡན་པའི་ཚོད་ཆས་ཁག་མངོན་པར་བྱེད།

རེའུ་བྱང་མང་པོ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དུས་[རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།] རེའུ་བྱང་ཡོད་ཚད་ཀྱི་རགས་མཐོང་སྤྲད་ ད་དུང་རེའུ་བྱང་འདི་དག་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པར་བྱེད་ནུས་ཁག་མདོ་འདོན་བྱས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

Choose Form - Form Navigator.

From the tabbed interface:

Choose Form - Form Navigator.

Choose Tools - Form Navigator.

From toolbars:

Icon Form Navigator

རེའུ་མིག་ལས་རོགས།


The Form Navigator contains a list of all created (logical) forms with the corresponding control fields. You can see whether a form contains control fields by the plus sign displayed before the entry. Click the plus sign to open the list of the form elements.

You can change how the different controls are arranged by dragging and dropping them in the Form Navigator. Select one or more controls and drag them into another form. Alternatively use +X or the context menu command Cut to move a control to the clipboard and +V or the command Insert to insert the control into another position.

རེའུ་བྱང་ལས་རོགས་ནང་མིང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་དུས་ཁྱེད་ཀྱིས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་མིང་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་མིང་གསར་པ་ནང་འཇུག་གྱིས་ ཡང་ན་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་ནང་གི་བཀའ་ཚིག་བེད་སྤྱོད་གྱིས།

གལ་ཏེ་རེའུ་བྱང་ལས་རོགས་ནང་ཚོད་ཆས་ཤིག་བདམས་ན་ཡིག་ཚགས་ལ་ལྟོས་ཟླ་བྱེད་པའི་གཞི་རྒྱུ་འདེམས།

གལ་ཏེ་གཤར་བྱང་ཞིག་བདམས་པ་མ་ཟད་དེའི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་བཀོལ་བྱུང་བྱེད་ན་རེའུ་བྱང་ལས་རོགས་གིས་གཤམ་གྱི་བྱེད་ནུས་ཁག་མཁོ་འདོན་བྱེད་དོ།

གསར་འཛུགས།

གཞི་རྒྱུ་གསར་པ་རེའུ་བྱང་ནང་གསབ་སྣོན་བྱེད་ན་རེའུ་བྱང་ལས་རོགས་ནང་ཁོ་ནར་རེའུ་བྱང་བདམས་རྗེས་གསབ་སྣོན་བྱེད་ནུས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་གོ

རེའུ་བྱང་།

ཡིག་ཚགས་ནང་རེའུ་བྱང་གསར་པ་འཛུགས་དགོས། ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་།གསར་འཛུགས་བྱེད་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་བྱང་ཕའི་འོག་རེའུ་བྱང་ཞིག་གསབ་སྣོན་གྱིས།

གབ་སྦས་ཚོད་ཆས།

བདམས་པའི་རེའུ་བྱང་ནང་གབ་སྦས་ཀྱི་ཚོད་ཆས་འཛུགས་ན་ཚོད་ཆས་འདི་གསལ་ཡོལ་སྟེང་མི་མངོན་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན་སྤྱོད་པོས་མཐོང་ཐབས་བྲལ། གབ་སྦས་ཀྱི་ཚོད་ཆས་ནི་རེའུ་བྱང་དང་མཉམ་དུ་བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་ལ་སྤྱོད། དེ་ལ་ཟུར་སྣོན་ཆ་འཕྲིན་ལྡན་པའམ་གསལ་བཤད་དེབ་ལྡན་ འདི་དག་ནི་རེའུ་བྱང་འཛུགས་དུས་ཚོད་ཆས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གཏོགས་གཤིས།གིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། རེའུ་བྱང་ལས་རོགས་ནང་གབ་སྦས་ཀྱི་ཚོད་ཆས་གཤར་བྱང་འདེམས་པ་མ་ཟད་གཏོགས་གཤིས་བཀའ་ཚིག་འདེམས་དགོས།

དྲས་སྦྱར་པང་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཚོད་ཆས་འདྲ་ཕབ་བྱེད་(མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ +C འདྲ་ཕབ་ལ་སྤྱོད་+V བསྒར་འཛུད་ལ་སྤྱོད་)རེའུ་བྱང་ལས་རོགས་ནང་གབ་སྦས་ཚོད་ཆས་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱིས་འདྲུད་འཇོག་བྱེད་དུས་ མཐེབ་གནོན་དགོས་སོ།

Drag and drop to copy controls within the same document or between documents. Open another form document and drag the hidden control from the Form Navigator into the Form Navigator of the target document. Click a visible control directly in the document, rest the mouse for a moment so that a copy of the control is added to the drag-and-drop clipboard, then drag the copy into the other document. If you want a copy in the same document, press while dragging.

སུབ་པ།

བདམས་པའི་གཤར་བྱང་སུབ་པར་བྱེད། ཙིག་རྟགས་ཀྱི་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཁེར་གཙང་གི་རེའུ་བྱང་ནང་དོན་ནམ་རེའུ་བྱང་ཧྲིལ་པོ་བསུབ་པར་བྱེད།

རི་མོས་གོ་རིམ།

རེའུ་བྱང་བདམས་རྗེས་ འཁོར་བའི་གོ་རིམ། གླེང་སྒྲོམ་ཁ་འབྱེད་པར་འགྱུར་ དེའི་ནང་ Tab མཐེབ་བརྒྱུད་ནས་གཞི་རྒྱུ་ཚོད་འཛིན་ལས་ཐོབ་པའི་མདོ་ཚེག་གི་བཤེར་འདྲེན་མཚན་འཇོག་བྱེད་ཆོག

མིང་བསྐྱར་འདོགས།

མིང་བསྐྱར་འདོགས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ།

གཏོགས་གཤིས།

བདམས་པའི་གཤར་བྱང་ནི་གཏོགས་གཤིས་གླེང་སྒྲོམ་འགུལ་སློང་བྱེད། གལ་ཏེ་རེའུ་བྱང་བདམས་ན་རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས།གླེང་སྒྲོམ་ཁ་འབྱེད་དོ། གལ་ཏེ་ཚོད་ཆས་བདམས་ན་ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས།ཁ་འབྱེད་དོ།

ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ་འོག་ཁ་ཕྱེ།

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Please support us!