ཡིག་དུམ་གསབ་སྣོན།

སྒེའུ་ཁུང་ཞིག་ཁ་འབྱེད་པར་འགྱུར་ དེའི་རེའུ་བྱང་ནང་སྣོན་འཇུག་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་འདེམས་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

On Form Design bar, click

Icon Add Field

ཡིག་དུམ་གསབ་སྣོན།


ཡིག་དུམ་འདེམས་པའི་སྒེའུ་ཁུང་གིས་ རེའུ་མིག་གཏོགས་གཤིས། ནང་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་ (ཡང་ན་བཙལ་འདྲི་) ནང་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ཡོད་ཚད་སྟར་སྒྲིག་བྱེད།

འདྲུད་འཇོག་གི་ཐབས་ཤེས་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་དུམ་ཞིག་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ལ་སྣོན་འཇུག་བྱེད། ཐབས་ཤེས་ནི་ཙིག་རྟགས་སྤྱད་དེ་ཡིག་དུམ་འདི་འདེམས་དགོས་པ་མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་མནན་ནས་མ་གློད་པར་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་འཇོག་བྱེད། དེ་རྗེས་ཡིག་ཚགས་ནང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ཞིག་འཛུགས་པ་མ་ཟད་གཞི་གྲངས་མཛོད་ལ་སླེབས་པའི་ཐག་སྦྲེལ་ལྡན་ཡོད།

གལ་ཏེ་ཁ་བརྒྱབ་ན་ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ། LibreOffice བསྒར་འཛུད་བྱས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ཚང་མར་ཤོག་བྱང་ལྡན་པའི་ནང་འཇུག་ཡིག་དུམ་ཞིག་བཙུགས་པ་མཐོང་ སྤྱོད་པོས་དེའི་ནང་གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད་ཆོག

Please support us!