Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

On Form Design bar, click

Icon Activation Order

གསོན་སློང་གོ་རིམ།


གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་ནང་རེའུ་བྱང་གཞི་རྒྱུ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་LibreOffice ཡིས་རང་འགུལ་ངང་ Tab མཐེབ་སྤྱད་ནས་ཚོད་ཆས་ཤིག་ནས་ཚོད་ཆས་གཞན་ཞིག་ལ་འགྱུར་བའི་གོ་རིམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གབ་སྣོན་གསར་པ་བྱས་པའི་ཚོད་ཆས་ཁག་བརྒྱུད་གྲས་ཀྱི་མཇུག་མཐར་འཇོག བརྗེ་རེས་གོ་རིམ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་སྒེར་གྱི་དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་ནས་བརྒྱུད་གྲས་འདིའི་གོ་རིམ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་དོ།

ཚོད་ཆས་འདིའི་གཏོགས་གཤིས།གླེང་སྒྲོམ་ནང་ བརྒྱུད་ནས་གོ་རིམ།ནང་དམིགས་འཛུགས་གཏོགས་གཤིས་ལ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཐང་ནང་འཇུག་བྱས་ནས་ཚོད་ཆས་ཀྱི་བཤེར་འདྲེན་མཚན་འཇོག་བྱེད།

རྐྱང་འདེམས་གནོན་མཐེབ་གཅིག་འདེམས་ཐུབ་དུས་ Tab མཐེབ་སྤྱད་ནས་རྐྱང་འདེམས་གནོན་མཐེབ་འདི་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་རྐྱང་འདེམས་གནོན་མཐེབ་ཚོ་སྒྲིག་ནང་བདམས་པའི་གནས་སྟངས་སུ་གནས་པ་མེད་ཕྱིན་སྤྱོད་པོས་མཐེབ་གཞོང་བརྒྱུད་ཚོ་སྒྲིག་འདི་དང་ཡང་ན་དེའི་ནང་གི་རྐྱང་འདེམས་གནོན་མཐེབ་གང་རུང་ཞིག་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱ་ཐབས་བྲལ།

ཚོད་ཆས།

རེའུ་བྱང་ནང་གི་ཚོད་ཆས་ཡོད་ཚད་སྟར་སྒྲིག་བྱེད། Tab མཐེབ་སྤྱད་ནས་གཏན་འཁེལ་བའི་གོ་རིམ་བཞིན་སྟེང་ནས་འོག་བར་ཚོད་ཆས་འདི་དག་འདེམས། ནི་ཚོད་ཆས་རེའུ་འགོད་ནང་ཚོད་ཆས་ཤིག་འདེམས་དགོས་ བརྗེ་རེས་གོ་རིམ་ནང་དེ་ལ་འཚམས་པའི་གནས་ས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་དགོས།

སྟེང་ལ་སྤོ་འགུལ།

སྟེང་ལ་སྤོ་འགུལ་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་མཐེབ་བྱ་ བདམས་པའི་ཚོད་ཆས་ནི་ Tab མཐེབ་བརྗེ་རེས་གོ་རིམ་ནང་སྟེང་ལ་གནས་ས་ཞིག་སྤོར་རོ།

འོག་ལ་སྤོ་འགུལ།

འོག་ལ་སྤོ་འགུལ་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ བདམས་པའི་ཚོད་ཆས་ནི་ Tab མཐེབ་གོ་རིམ་ནང་གཤམ་ལ་གནས་ས་ཞིག་སྤོར་དགོས།

རང་འགུལ་རིམ་སྒྲིག

རང་འགུལ་རིམ་སྒྲིག་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ ཚོད་ཆས་ནི་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་གནས་ས་གཞིར་བཟུང་རང་འགུལ་ངང་རིམ་སྒྲིག་བྱེད།

Please support us!