གཞི་གྲངས།

གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁྭ་ཤོག་ངོས་སྟེང་རེའུ་མིག་གཏོགས་གཤིས་མཚན་འཇོག་བྱ་ གཏོགས་གཤིས་འདི་དག་དང་རེའུ་མིག་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་འབྲེལ་བ་ཡོད་དོ།

རེའུ་བྱང་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་མཚན་འཇོག་བྱེད་ ཡང་ན་སྤྱོད་པོས་གཞི་གྲངས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ཆོག་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད། བྱེད་ནུས་རིམ་སྒྲིག་དང་འཚག་འདེམས་བྱེད་པ་མ་ཕུད་ ད་དུང་ཡལ་ལག་རེའུ་བྱང་།གསར་འཛུགས་ལ་དགོས་པའི་གཏོགས་གཤིས་ཡོད་ཚད་འཚོལ་ཐུབ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.


SQL བཀའ་བརྡ་དབྱེ་ཞིབ།

Specifies whether the SQL statement is to be analyzed by LibreOffice. If set to Yes, you can click the ... button next to the Content list box. This will open a window where you can graphically create a database query. When you close that window, the SQL statement for the created query will be inserted in the Content list box.

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་རིགས།

ད་ཡོད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་སྤྱོད་མིན་ནམ་བརྩད་འདྲི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་བརྩིས་ན་ཡང་ན་ SQL བཀའ་བརྡ་གཞིར་བྱས་མིན་ལས་རེའུ་བྱང་སྐྱེ་གྲུབ་བྱེད།

གལ་ཏེ་"རེའུ་མིག"ཡང་ན་"བརྩད་འདྲི།"བདམས་ན་རེའུ་བྱང་གིས་ཁྱེད་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་དང་བརྩད་འདྲི་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད། གལ་ཏེ་བརྩད་འདྲི་གསར་འཛུགས་བྱེད་འདོད་པའམ་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་། གསར་འཛུགས་བྱེད་འདོད་ན་ འདེམས་གཞི་"SQL"འདེམས་དགོས། དེ་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་སྒྲོམ་གྲུ་བཞིའི་ནང་ SQL བརྩད་འདྲིའམ་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་གི་བརྗོད་པ་ཐད་ཀར་ནང་འཇུག་བྱ། གཏན་འཁེལ་གཞིར་བྱས་པའི་བརྗོད་པས་རེའུ་བྱང་སྐྱེ་གྲུབ་བྱེད།

གཞི་གྲངས་ཁུངས།

Defines the data source to which the form should refer. If you click the ... button, you call the Open dialog, where you can choose a data source.

གཞི་གྲངས་ཁོ་ན་གསབ་སྣོན་བྱེད་པ།

Determines if the form only allows the addition of new data (Yes) or if it allows other properties as well (No).

note

གལ་ཏེ་གཞི་གྲངས་ཁོ་ན་གསབ་སྣོན་བྱེད་པར་"ཡིན།"བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ན་གཞི་གྲངས་འདི་བཟོ་བཅོས་དང་སུབ་ཐབས་བྲལ་ལོ།


གསར་སྣོན་བྱས་ཆོག་པ།

Determines if data can be added.

ནང་དོན།

Determines the content to be used for the form. The content can be an existing table or a query (previously created in the database), or it can be defined by an SQL-statement. Before you enter a content you have to define the exact type in Content type.

གལ་སྲིད་ནང་དོན་རིགས་ནང་"རེའུ་མིག"ཡང་ན་"བརྩད་འདྲི།"བདམས་ན་སྒྲོམ་འདིའི་ནང་བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་དང་བརྩད་འདྲི་ཡོད་ཚད་སྟར་སྒྲིག་བྱེད།

ཕྱོགས་སྟོན་ཚང་།

Specifies whether the navigation functions in the lower form bar can be used.

འདེམས་གཞི་"རེའུ་བྱང་ཕ།"ནི་ཡན་ལག་ཚལ་ཐོར་ལྟོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ལ་འདེམས་གཞི་འདི་བདམས་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་འོད་རྟགས་ཡན་ལག་རེའུ་མིག་ལ་སྤོ་དུས་རེའུ་བྱང་ཕའི་ཟིན་ཐོར་མིག་བཤར་བྱེད་ཆོག རྒྱུ་མཚན་ནི་ཡན་ལག་རེའུ་མིག་ནི་1:1གི་འབྲེལ་བ་སྤྱད་ནས་རེའུ་བྱང་ཕ་ལ་སྦྲེལ་ཡོད་པས་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ནང་མིག་བཤར་བྱེད་པར་སྙིང་པོ་མེད། མིག་བཤར་བྱེད་ནུས་རེའུ་བྱང་ཕའི་སྟེང་ལག་བསྟར་བྱེད།

བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག་པ།

Determines if the data can be modified.

བསྐྱར་འཁོར།

Determines how the navigation should be done using the tab key. Using the tab key, you can move forward in the form. If you simultaneously press the Shift key, the navigation will follow the opposite direction. If you reach the last (or the first) field and press the tab key again, it can have various effects. Define the key control with the following options:

འདེམས་གཞི།

གོ་དོན།

ཚད་གཞི།

བཀོད་སྒྲིག་འདི་སྤྱད་ན་སྔར་ནས་ཡོད་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་སྦྲེལ་བའི་བསྐྱར་འཁོར་ལ་རང་འགུལ་མཚན་འཇོག་བྱེད་ གལ་ཏེ་རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཐག་སྦྲེལ་ཞིག་ལྡན་ན་ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་Tab མཐེབ་ཀྱིས་མཇུག་མཐའི་ཡིག་དུམ་ཞིག་ཕྱིར་ཐོན་བྱེད་དུས་གཤམ་མམ་གོང་གི་ཟིན་ཐོར་འགྱུར་རོ་("ཡོངས་རྫོགས་ཟིན་ཐོ་"ལ་དཔྱད་གཟིགས་མཛོད་)གལ་ཏེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཐག་སྦྲེལ་མེད་ན་གཤམ་མམ་/གོང་གི་རེའུ་བྱང་མངོན་("མིག་སྔའི་ཤོག་ལྷེ་"ལ་དཔྱད་གཟིགས་མཛོད་)

ཟིན་ཐོ་ཡོད་ཚད།

འདེམས་གཞི་འདི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་ལ་སྤྱད་ན་འཚམས་ཞིང་ཟིན་ཐོ་ཡོད་ཚད་ལ་མིག་བཤར་བྱེད་པར་སྤྱོད། གལ་ཏེ་མཐེབ་ Tab མཐེབ་སྤྱད་ནས་རེའུ་བྱང་གི་མཇུག་མཐའི་ཡིག་དུམ་ཞིག་ཕྱིར་ཐོན་བྱེད་ན་ མིག་སྔའི་ཟིན་ཐོར་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དོ།

བྱ་འགུལ་ཟིན་ཐོ།

འདེམས་གཞི་འདི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ལ་སྤྱོད་པར་འཚམས་ཞིང་མིག་སྔའི་ཟིན་བྲིས་མིག་བཤར་ལ་སྤྱོད། གལ་ཏེ་ Tab མཐེབ་སྤྱད་ན་རེའུ་མིག་གི་མཇུག་མཐའི་ཡིག་དུམ་ཕྱིར་ཐོན་བྱས་ན་མིག་སྔའི་ཟིན་བྲིས་བརྗེ་འགྱུར་བྱེད།

མིག་སྔའི་ཤོག་ངོས།

རེའུ་མིག་གི་མཇུག་མཐའི་ཡིག་དུམ་ཞིག་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་འོད་རྟགས་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་དང་པོའི་ནང་མཆོངས་པར་འགྱུར། HTML རེའུ་མིག་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན་ཚད་ལྡན་གྱི་སྤྱོ་འགུལ་གོ་རིམ་རེད། དེར་བརྟེན་འདེམས་གཞི་འདིས་རེའུ་མིག་ HTML ལ་གལ་ཧ་ཅང་ཆེ།


ཚད་ལྡན་འཚག་འདེམས།

Enter the required conditions for filtering the data in the form. The filter specifications follow SQL rules without using the WHERE clause. For example, if you want to display all records with the "Mike" forename, type into the data field: Forename = 'Mike'. You can also combine conditions: Forename = 'Mike' OR Forename = 'Peter'. All records matching either of these two conditions will be displayed.

སྤྱོད་པོའི་མ་ཚུལ་འོག་རེའུ་བྱང་ཚང་།སྟེང་གི་རང་འགུལ་འཚག་འདེམས།དང་ཁས་ལེན་འཚག་འདེམས།རིས་རྟགས་འཚག་འདེམས་ཀྱིས་འཚག་འདེམས་བྱེད་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཡིག་དུམ་གཙོ་བོ་ཐག་སྦྲེལ།

If you create a subform, enter the data field of the parent form responsible for the synchronization between parent and subform. To enter multiple values, press Shift + Enter after each input line.

The subform is based on an SQL query; more specifically, on a Parameter Query. If a field name is entered in the Link master fields box, the data contained in that field in the main form is read to a variable that you must enter in Link slave fields. In an appropriate SQL statement, this variable is compared to the table data that the subform refers to. Alternatively, you can enter the column name in the Link master fields box.

གཤམ་གྱི་དཔེ་གཞི་ཁག་ལ་གཟིགས།

རེའུ་བྱང་གཞིར་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་ དཔེར་ན་མཁོ་མཁན་གཞི་གྲངས་མཛོད་གཅིག་ ("Customer")མིང་ནི་ "Cust_ID" ཡི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་མཁོ་མཁན་རེརེ་ཨང་སྒྲིག་གཅིག་འབའ་ཞིག་སྤྲོད། གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་གཞན་ཞིག་ནང་མཁོ་མཁན་གྱི་མངགས་ཉོའི་ཐོ་དོ་དམ་བྱེད། ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་བྱང་ནང་མཁོ་མཁན་གྱི་མངགས་ཉོའི་ཐོ་ལྟ་འདོད་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཞིག་གསར་འཛུགས་གྱིས། ཐག་སྦྲེལ་ཡིག་དུམ་གཙོ་བོའི་ནང་གི་མཁོ་མཁན་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཁ་གསལ་པོས་མཁོ་མཁན་གྱི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཤན་འབྱེད་ནང་འཇུག་བྱེད་དེ་ "Cust_ID"ཡིན། ཐག་སྦྲེལ་ཡིག་དུམ་ནང་དང་ལེན་ཡིག་དུམ་ Cust_ID གཞི་གྲངས་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་མིང་ནང་འཇུག་གྱིས། དཔེར་ན་ "x"ལྟ་བུ།

ཡན་ལག་ཚལ་ཐོས་མངགས་ཉོའི་རེའུ་མིག་ ("Orders") ནང་གི་མཁོ་མཁན་ཚང་མའི་ ID ལྟོས་ཟླའི་གཞི་གྲངས་མངོན་ (Customer_ID -> x)སྔོན་འགྲོ་ནི་མངགས་ཉོའི་རེའུ་མིག་ནང་གི་མ་ལག་རེ་རེས་མཁོ་མཁན་རེ་ལ་ལྟོས་ཟླ་བྱེད། གཞན་ཡང་མིང་ལ་ Customer_ID ཡི་ཡིག་དུམ་གཞན་ཞིག་སྤྱད་ཀྱང་ཆོག འོན་ཀྱང་རེའུ་བྱང་གཙོ་བའི་ནང་གི་ Customer_ID ཡིག་དུམ་དང་མ་འདྲེས་པའི་སླད་དུ་ དེ་ལ་ Customer_Numberཞེས་མིང་བསྐྱར་འདོགས་བྱས་ཆོག

ད་ལྟ་"Orders"རེའུ་མིག་ནང་གི་ Customer_Number དང་"Customers"རེའུ་མིག་ནང་གི་ Customer_IDགཤིབ་བསྡུར་བྱ། གཤིབ་བསྡུར་བྱེད་དུས་ x འགྱུར་ཚད་གཤམ་གྱི་ SQL བརྗོད་པ་སྤྱོད་དགོས།

SELECT * FROM མངགས་ཐོ་ WHERE Customer_Number =: x(གལ་ཏེ་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་འདིས་མངགས་ཉོའི་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡོད་ཚད་མངོན་ནོ་)

ཡང་ན།

SELECT རྣམ་གྲངས་ FROM མངགས་ཐོ་ WHERE Customer_Number =: x(གལ་ཏེ་མངགས་ཉོ་བྱ་རྒྱུའི་རེའུ་མིག་ནང་གི་རེའུ་བྱང་གིས་"རྣམ་གྲངས།"ཡིག་དུམ་གྱི་གཞི་གྲངས་ཁོ་ན་མངོན་)

ཁྱེད་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཡིག་དུམ་ནང་ SQL བཀའ་བརྡ་ནང་འཇུག་བྱེད་པའམ་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུར་སྤྱོད་པའི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཞུགས་གྲངས་བརྩད་འདྲི་གསར་འཛུགས་བྱེད།

ཡིག་དུམ་ནས་ཐག་སྦྲེལ།

If you create a subform, enter the variable where possible values from the parent form field can be stored. If a subform is based on a query, enter the variable that you defined in the query. If you create a form using an SQL statement entered in the Data source field, enter the variable you used in the statement. You can choose any variable name. If you want to enter multiple values, press Shift + Enter.

གལ་ཏེ་ དཔེར་ན་མཐེབ་ཡིག་དུམ་གཙོ་བོ་མཐུད་ནས་ནང་ Customer_ID གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ནི་ཡིག་དུམ་ཕ་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ ཐག་སྦྲེལ་ནི་ཡིག་དུམ་ནང་ཉར་ཚགས་ Customer_ID གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ཐང་གི་འགྱུར་ཚད་མིང་ལ་མཚན་འཇོག་བྱེད་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་"མཁོ་མཁན་ཨང་སྒྲིག"གི་ཐང་ནི་འགྱུར་ཚད་འདིའི་ནང་ཀློག་ལེན་བྱེད། གལ་ཏེ་འགྱུར་ཚད་འདི་སྤྱད་ནས་གཞི་གྲངས་ཁུངས་སྒྲོམ་ནང་བརྗོད་པ་ SQL ཞིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ན་རེའུ་བྱང་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ཐང་མངོན་ནོ།

རིམ་སྒྲིག

Specifies the conditions to sort the data in the form. The specification of the sorting conditions follows SQL rules without the use of the ORDER BY clause. For example, if you want all records of a database to be sorted in one field in an ascending order and in another field in a descending order, enter Forename ASC, Name DESC (presuming Forename and Name are the names of the data fields).

སྤྱོད་པོའི་མ་ཚུལ་ནང་རེའུ་བྱང་ཚང་།རེའུ་བྱང་ཚང་སྟེང་གི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་རིས་རྟགས་ནས་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་ རིམ་འཕར་རིམ་སྒྲིག རིམ་ཆག་རིམ་སྒྲིགརིམ་སྒྲིག

སུབ་ཆོག་པ།

Determines if the data can be deleted.

གང་ནི་ཡན་ལག་རེའུ་མིག་རེད་དམ།

གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་གཅིག་གཞིར་བྱེད་པའམ་གཞི་གྲངས་མཛོད་བརྩད་འདྲི་ཞིག་གི་རེའུ་བྱང་གསར་འཛུགས་བྱེད། རེའུ་བྱང་གིས་མཐོང་སྣང་ལ་སྣང་བ་སྤྲོ་བའི་ཐབས་ཚུལ་གྱིས་གཞི་གྲངས་མངོན་པ་དང་ ད་དུང་གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག་གམ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

If you require a form that can refer to the data in a table or query and can additionally display data from another table, you should create a subform. For example, this subform can be a text box that displays the data of another database table.

ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ནི་རེའུ་བྱང་གཙོ་བོའི་ཟུར་སྣོན་ཚོ་ཆས་ཤིག་རེད། གཙོ་བོའི་རེའུ་བྱང་ལ་"རེའུ་བྱང་ཕ།"ཡང་ན་"རེའུ་བྱང་གཙོ་བོ།"ཟེར། རེའུ་བྱང་ཞིག་ནས་རེའུ་མིག་མང་པོར་འཚམས་འདྲི་བྱེད་དུས་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་སྤྱོད། གཞན་པའི་རེའུ་མིག་ཚང་མར་སོ་སོའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་དགོས།

རེའུ་བྱང་གསར་འཛུགས་བྱས་རྗེས་རེའུ་བྱང་འདི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ལ་འགྱུར་དགོས། འདི་མངོན་འགྱུར་བྱེད་དགོས་ན་"ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ།"ནང་འཇུག་བྱེད་པ་མ་ཟད་"རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།"ཁ་ཕྱེ་དགོས། "རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།"ནང་རེའུ་བྱང་ཞིག་(ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ལ་འགྱུར་བ་)གཞན་པའི་རེའུ་བྱང་(རེའུ་བྱང་གཙོ་བོར་འགྱུར་)སྟེང་འདྲུད་འཇོག་བྱེད།

ཡིག་ཚགས་ཀྱི་སྤྱོད་པོས་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ལྡན་པའི་རེའུ་བྱང་མཐོང་ཐབས་བྲལ། སྤྱོད་པོས་ནང་འཇུག་ཟིན་པའི་གཞི་གྲངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཁོ་ན་མཐོང་བའམ་སྔར་ཡོད་གཞི་གྲངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་མངོན་ནོ།

རེའུ་བྱང་གཙོ་བོའི་ནང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་"ཐག་སྦྲེལ།"ཡིག་དུམ་གཙོ་བོ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ནང་"ཐག་སྦྲེལ།"ནི་ཡིག་དུམ་ནས་"ཐག་སྦྲེལ།"ཡིག་དུམ་གཙོ་བོའི་ནང་དོན་དང་ཟླ་སྒྲིག་པའི་ཡིག་དུམ་དང་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

སྤྱོད་པོས་གཞི་གྲངས་ལ་མིག་བཤར་བྱེད་དུས་རེའུ་བྱང་གིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མིག་སྔའི་གཞི་གྲངས་ཟིན་འགོད་བྱེད། གལ་ཏེ་ཡན་ལག་ཚལ་ཐོར་མཚན་འཇོག་བྱས་ན་ཡན་ལག་ཚལ་ཐོའི་ནང་དོན་ནི་ཡུན་ཐུང་དུས་འགྱངས་ཧའོ་སྐར་ཆ་ 200 བྱས་རྗེས་མངོན་ནོ། དུས་འགྱངས་འདིས་ཁྱེད་ལ་མགྱོགས་མྱུར་ངང་རེའུ་བྱང་གཙོ་བོའི་གཞི་གྲངས་ཟིན་ཐོ་མིག་བཤར་བྱེད། གལ་ཏེ་ནར་འགྱངས་དུས་ཚོད་ནང་གཤམ་གྱི་གཞི་གྲངས་གཙོ་བོའི་ཟིན་ཐོར་མིག་བཤར་བྱེད་ན་ ཡན་ལག་ཚལ་ཐོའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་བྱང་འཚོལ་དང་མངོན་པར་བྱེད་མི་དགོས།

Please support us!